Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Cầu nguyện Salah.

Lễ nguyện Salah là nền tảng của tôn giáo, và nó là điều quan trọng nhất bắt buộc phải học từ những sự thờ phượng, và cầu nguyện Salah là trụ cột thứ hai của tôn giáo Islam chỉ sau hai câu tuyên thệ Shahadah, một người sẽ không được chấp nhận thuộc tôn giáo Islam nếu không thực hiện nó.

Những bài học

Ý nghĩa của lễ nguyện Salah và ân phúc của nó.
Các điều kiện và giáo luật của lễ nguyện Salah.
Cung cách dâng lễ nguyện Salah.
Ý nghĩa chương Al-Fatihah.
Những nghi thức trụ cột (Rukun) và các nghi thức bắt buộc (Wajib) của lễ nguyện Salah.
Những lễ nguyện Salah khuyến khích.
Những thời gian cấm dâng lễ nguyện Salah khuyến khích.
Lễ nguyện Salah Al-Jama'ah (tập thể).
Khushu'a (lòng sùng kính) trong lễ nguyện Salah.
Lễ nguyện Salah Jumu-ah (ngày thứ sáu).
Lễ nguyện Salah của người đi đường xa và người bệnh.

Các Video