Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Lễ nguyện Salah Al-Jama'ah (tập thể).

Thượng Đế Allah quy định bắt buộc đối với các tín đồ Muslim phải thực hiện lễ nguyện Salah tập thể để gia tăng sự kết nối tình anh em giữa những tín đồ Muslim. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thức và quy định của nó.

  • Tìm hiểu vị thế của lễ nguyện Salah Al-Jama'ah (tập thể).
  • Tìm hiểu ý nghĩa I'timam (làm theo Imam).
  • Tìm hiểu các quy định dành cho Imam và người làm theo Imam.

Thượng Đế Allah ra lệnh bảo những người đàn ông phải thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc cùng với tập thể, và quả thật ân phước của việc dâng lễ nguyện Salah cùng với tập thể rất lớn, Thiên Sứ ﷺ nói: «Dâng lễ nguyện Salah cùng với tập thể tốt hơn dâng lễ nguyện Salah một mình hai mươi bảy cấp bậc». [Albukhari, số: 645và Muslim, số: 650].

Một tập thể ít nhất gồm có người Imam (người đẫn đầu lễ nguyện) và một người Ma'mum theo sau Imam, và khi tập thể càng nhiều thì Allah càng yêu thích việc đó hơn.

Ý nghĩa I'timam (làm theo Imam).

Rằng người dâng lễ nguyện Salah kết nối lễ nguyện Salah với vị Imam của y, y theo vị Imam trong cúi người Ruku'a và cúi lạy Sujud, và y lắng nghe Imam đọc, không thực hiện những động tác trước Imam và cũng không được làm bất cứ một điều gì khác với Imam mà phải thực hiện ngay sau khi Imam đã thực hiện.

Làm theo Imam.

Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Imam được chỉ định để dẫn đầu (trong các buổi lễ nguyện Salah), bởi thế khi y Takbir thì các người hãy Takbir, và khi nào y cúi người Ruku'a thì các người hãy Ruku'a, và các người chớ đứng trở dậy từ Ruku'a khi y vẫn chưa đứng trở dậy, và khi y nói: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - Sami Allahu Liman Hamidah) thì các người háy nói: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد - Rabbana Walakal Hamdu), khi nào y cúi lạy Sujud thì các người hãy Sujud, các người chớ cúi lạy Sujud trừ khi y đã Sujud» [Al-Bukhari, số: 734, và Muslim, số: 411, và Abu Dawood, số: 603].

Ai là người được cử làm Imam?

Người được đề cử làm Imam phải là người học thuộc lòng, và đọc tốt nhất Thiên Kinh Qur'an của Allah, cứ như thế mà cho người tốt nhất, như Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Dẫn đầu lễ nguyện Salah cho cộng đồng là người đọc Kinh Sách của Allah (Thiên Kinh Qur'an) tốt nhất, nếu khả năng đọc ngang bằng nhau thì xét đến kiến thức về Sunnah» [Muslim, số: 673].

Đâu là vị trí đứng của Imam và những người Ma'mum?

Người Imam đứng lên phía trước, và những người Ma'mum (người dâng lễ nguyện Salah theo sau Imam) đứng thành hàng ngang phía sau Imam, hàng đầu phải được hoàn chỉnh đầu tiên rồi đến các hàng tiếp theo sau, trường hợp nếu như Ma'mum chỉ có một người thì y sẽ đứng sát bên phải của Imam.

Làm thế nào để hoàn tất lễ nguyện Salah khi không kịp hoàn thành cùng với Imam?

Người nào đi vào lễ nguyện Salah khi Imam đã xong một phần nào đó của lễ nguyện, thì hãy thực hiện cùng với Imam cho tới khi Imam cho Salam kết thúc Salah, sau đó y tiếp tục thực hiện những gì còn thiếu của lễ nguyện Salah. Những phần của lễ nguyện Salah mà y bắt kịp với Imam thì được tính phần là phần đầu của Salah, còn những gì y hoàn tất sau đó được tính là phần cuối của Salah.

Như thế nào là bắt kịp một Rakaat cùng với Imam?

Lễ nguyện Salah được tính bằng số Rakaat thực hiện được, người nào bắt kịp cúi người Ruku'a cùng với Imam thì coi như y đã bắt kịp một Rakaat trọn vẹn cùng với Imam, còn người nào không bắt kịp Ruku'a cùng với Imam thì cũng nhập ngay vào cùng với Imam, tuy nhiên những động tác và câu nói của Rakaat mà y đã bỏ lỡ đó thì sẽ không được tính là đã bắt kịp Rakaat. Và khi Imam cho Salam kết thúc Salah thì y phải đứng lên tiếp tục hoàn thành các Rakaat còn thiếu.

Những ví dụ về những người bỏ lỡ phần đầu của lễ nguyện Salah cùng với Imam.

Người nào bắt kịp cùng với Imam trong lễ nguyện Salah Fajar ở Rakaat thứ hai, khi Imam cho Salam thì y phải đứng dậy để hoàn tất Rakaat còn lại bởi vì lễ nguyện Salah Fajar gồm hai Rakaat trong khi đó y chỉ mới thực hiện được có một Rakaat.

Ai bắt kịp với Imam khi Imam đang trong Tashahhud cuối cùng của lễ nguyện Salah Maghrib, khi Imam cho Salam thì y phải đứng dậy thực hiện đầy đủ ba Rakaat; bởi vì y chỉ kịp với Imam trong Tashahhud Al-Akhir (cuối cùng) trong khi việc được tính là một Rakaat chỉ khi nào y bắt kịp Ruku’a cùng với Imam.

Ai bắt kịp Ruku’a cùng với Imam ở Rakaat thứ ba của lễ nguyện Salah Zhuhur (trưa) thì coi như y đã bắt kịp với Imam hai Rakaat (nhưng hai Rakaat được coi là hai Rak’at ở phần đầu của Zhuhur), khi Imam cho Salam thì y phải đứng dậy để thực hiện nốt hai Rakaat còn lại, và đó là hai Rakaat thứ ba và thứ tư, vì Zhuhur gồm tất cả bốn Rakaat.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra