Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Các quy định giáo luật về mùa đông.

Islam là một tôn giáo toàn diện, và nó xây dựng toàn bộ cuộc sống trở thành cuộc sống luôn được kết nối với Đấng Tạo Hóa của nó, cao cả trong mục đích, và khôn ngoan trong các thuật ngữ. Vì vậy, người có đức tin ở mọi thời điểm của sự thờ phượng đều đưa y đến điều đó, và mùa đông là mùa không nằm ngoài những quy định giáo luật liên quan đến những chương khác nhau như: sự sạch sẽ (Taharah), cầu nguyện Salah, trang phục, mưa và những điều khác, chúng ta sẽ học trong phần này một số giáo luật quy định về nó.

Những bài học

Ý nghĩa của mùa đông.
Mùa đông và sự sạch sẽ (Taharah).
Mùa đông, cầu nguyện Salah, và nhịn chay.
Những giáo luật tổng quát có nhiều vào mùa đông.