Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Những dịch bệnh và ốm đau

Sự thử thách bằng dịch bênh thuộc những sự tiền định từ Thượng Đế Allah Đấng Tối  Cao giáng xuống những người Muslim và những người không có đức tin (Kafir), nhưng hoàn cảnh của những người Muslim với những sự thử thách không như những người khác. Họ đương đầu với những sự thử thách bằng mệnh lệnh mà Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã ra lệnh cho họ với sự kiên nhẫn, và tìm kiếm, sử dụng những cách thức được phép trong giáo luật để tránh nó trước khi nó xảy ra, và tìm kiếm sự chữa trị nếu mắc phải.

Những bài học

Dịch bệnh là bài học và lời khuyên.
Người Muslim đương đầu với dịch bệnh.
Phòng vệ theo giáo luật.
Các giáo luật liên quan đến dịch bệnh.