Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Đức tin Iman

Tất cả các thông điệp từ các vị sứ giả cho cộng đồng, dân tộc của họ đều thống nhất về việc thờ phượng Thượng Đế Allah duy nhất, Ngài không có đối tác, và phủ nhận những gì được tôn thờ ngoài Allah. Đó là ý nghĩa thật sự của câu tuyên thệ: [Không có thượng đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Thượng Đế Allah duy nhất và Muhammad là vị Thiên Sứ của Allah] [لا إله إلا الله محمد رسول الله], đó là câu tuyên thệ mà với nó đưa một người vào tôn giáo của Allah (Islam).

Những bài học

Đức tin Iman về sự tồn tại và hiện hữu của Thượng Đế Allah.
Đức tin Iman nơi Rububiyah của Thượng Đế Allah.
Đức tin Iman nơi Uluhiyah của Thượng Đế Allah.
Đức tin Iman nơi các Đại Danh và Thuộc Tính của Thượng Đế Allah.
Đấu tranh chống lại sự mê tính trong mỗi tâm hồn.
Đức tin Iman nơi các Thiên Thần.
Đức tin Iman nơi các quyển Kinh Sách.
Đức tin Iman nơi các vị Thiên Sứ.
Đức tin Iman nơi Muhammad ﷺ.
Đức tin Iman nơi Ngày Sau (Ngày Phán Xét cuối cùng).
Đức tin Iman nơi sự Tiền Định.
Làm thế nào để một người gia nhập tôn giáo Islam?