Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Đức tin Iman nơi Muhammad ﷺ.

Với sứ mạng của vị Sứ Giả của chúng ta Muhammad ﷺ, tất cả các cánh cửa dẫn đến Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đều bị đóng lại, ngoại trừ cánh cửa từ Người, và không một ai có đức tin Iman cho đến khi tin tưởng nơi Người và tin tưởng những gì Người đã mang đến từ Rabb (Đấng Chủ Tể) của Người.

Mục tiêu

  • Tìm hiểu một số bổn phận bắt buộc của chúng ta đối với vị Sứ Giả của chúng ta Muhammad ﷺ.
  • Tìm hiểu những điểm đặc biệt của bức Thông Điệp của Thiên Sứ Muhammad ﷺ.
  • Tìm hiểu những bổn phận bắt buộc của chúng ta đối với những vị bạn đạo Sahabah của Thiên Sứ ﷺ và gia quyến của Người.

Nhiệm vụ bắt buộc của chúng ta đối với Thiên Sứ Muhammad ﷺ ở những điều khác nhau, bao gồm:

1- Chúng ta tin rằng Muhammad ﷺ là một người bề tôi của Thượng Đế Allah và cũng là vị Thiên Sứ của Ngài, Người là vị thủ lĩnh của những người đầu tiên và những người sau cùng, Người là vị Thiên Sứ cuối cùng sẽ không có một vị Sứ Giả nào khác sau Người, Người đã hoàn tất sứ mạng truyền bá, hoàn thành sự ủy thác, răn dạy cộng đồng, và toàn tâm toàn lực đấu tranh vì chính nghĩa của Thượng Đế Allah.

2- Chúng ta tin những điều Người ﷺ thông tin, làm theo những điều Người ra lệnh, tránh xa những điều Người nghiêm cấm, thờ phượng Thượng Đế Allah theo đường lối của Người, chỉ tuân theo tấm gương của người, không theo một ai khác, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Quả thật các ngươi (những người có đức tin) có được ở nơi vị Thiên Sứ của Allah một tấm gương tốt đẹp. (Một tấm gương tốt đẹp đó dành) cho những ai hy vọng (điều tốt đẹp nơi) Allah và Đời Sau và cho những ai tưởng nhớ Allah thật nhiều.) [Chương Al-Ahzab, câu: 21].

3- Chúng ta phải đặt tình yêu thương của chúng ta dành cho vị Sứ Giả ﷺ lên trên cả tình yêu thương của chúng ta dành cho cha mẹ, con cái và tất cả mọi người trong nhân loại, như Thiên Sứ ﷺ nói: «Không một ai trong các người có đức tin Iman hoàn hảo cho đến khi nào Ta là người mà y yêu thương hơn cả cha mẹ, con cái của y, cũng như toàn thể nhân loại» [Al-Bukhari, số: 15, và Muslim, số: 44]. Tình yêu thương thật sự là tuân theo đường lối, làm theo sự hướng dẫn của Người. Và niềm hạnh phúc đích thực cũng như được sự hướng dẫn trọn vẹn chỉ có được bằng sự tuân phục và vâng lời Người, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Và nếu các ngươi tuân lệnh Y (Thiên Sứ Muhammad) thì các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng đường. (Và các ngươi hãy biết rằng) nhiệm vụ của Thiên Sứ chỉ là truyền đạt rõ ràng (bức Thông Điệp của Allah)) [Chương Al-Nur, câu: 54].

4- Bắt buộc chúng ta phải tiếp nhận tất cả những gì từ Thiên Sứ ﷺ, phải thực hiện và chấp hành theo đường lối Sunnah của Người, chúng ta phải tôn vinh và xem trọng sự chỉ đạo cũng như sự hướng dẫn của Người, như Allah Đấng Tối Cao phán: (TA xin thề với Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad), họ sẽ không có đức tin thực sự cho đến khi nào họ tự đến yêu cầu Ngươi phân xử việc tranh chấp giữa họ rồi không cảm thấy trong lòng uất ức về quyết định của Ngươi và họ hoàn toàn chịu qui phục.) [Chương Al-Nisa', câu: 65].

5- Chúng ta phải tránh việc làm trái lệnh Người ﷺ; bởi hành vi trái lệnh Người là nguyên nhân dẫn đến điều xấu, lầm lạc, và sự trừng phạt đau đớn, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Y (Sứ Giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn) [Chương Al-Nur, câu: 63].

Đặc điểm bức Thông Điệp của Thiên Sứ Muhammad.

Đặc điểm bức Thông Điệp của Thiên Sứ Muhammad so với những bức Thông Điệp trước mang những điểm đặc biệt và vượt trội, tiêu biểu như:

1- Bức Thông Điệp của Muhammad ﷺ là bức Thông Điệp cuối cùng kết thúc các bức Thông Điệp trước, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số những người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ.) [Chương Al-Ahza'b, câu: 40].

2- Bức thông điệp của Muhammad ﷺ thay thế các bức Thông Điệp trước, Thượng Đế Allah sẽ không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào của một ai sau khi Ngài đã cử phái Thiên Sứ Muhammad ﷺ đến trừ khi tuân theo Muhammad ﷺ, không một ai có thể đến được hạnh phúc nơi Thiên Đàng ngoại trừ tuân theo đường lối của Người, và Người là vị Thiên Sứ cao quý nhất, cộng đồng tín đồ của Người là cộng đồng tốt đẹp nhất, và giáo luật của Người là hoàn hảo nhất trong các giáo luật, Allah Đấng Tối Cao phán: (Và Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.) [Chương Ali-Imran, câu: 85]. Và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong tay Ngài, bất cứ ai nghe đến Ta, dù là người Do Thái hay Thiên Chúa rồi chết đi trong tình trạng không tin nơi những điều Ta mang đến thì y sẽ thuộc nhóm người của hỏa ngục» [Muslim, số: 153, Ahmad, số: 8609].

3- Bức thông điệp của Muhammad ﷺ dành chung cho hai loài: Jin (ma quỷ) và con người, Allah Đấng Tối Cao phán kể về lời của Jin: ("Hỡi người dân chúng tôi! Hãy đáp lại Người mời gọi của Allah (Nabi Muhammad)) [Chương Al-Ahqaf, câu: 31]. và Allah Đấng Tối Cao phán: (Và TA (Allah) cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo) [Chương Al-Saba, câu: 28]. Và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Ta đã được ban cho hơn các vị Thiên Sứ khác sáu hồng phúc: Ta được ban cho sự súc tích trong ngôn luận, sự trợ giúp làm kẻ thù hoảng sợ, được phép dùng chiến lợi phẩm, tất cả mọi nơi trên mặt đất đều sạch và đều có thể làm nơi cúi đầu quỳ lại (Allah), Ta được cử đến cho toàn thể nhân loại và Ta là vị Thiên Sứ cuối cùng» [Al-Bukhari, số: 2815, và Muslim, số: 523].

Các bạn đạo của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] và gia quyến cao quý của Người.

Thượng Đế Allah đã không gửi phái vị Sứ Giả ngoại trừ cùng với Y là những bạn đạo và các tín đồ theo Y, họ là những người tuân thủ bậc nhất theo Y, và thế hệ của họ tốt đẹp nhất so với các thế hệ khác của cộng đồng, Thượng Đế Allah đã chọn cho sự đồng hành cùng với vị Thiên Sứ của Ngài, Ngài chọn người có phẩm chất đạo đức ưu tú nhất chỉ sau các vị Thiên Sứ và Sứ Giả, để họ gánh vác tôn giáo này và truyền bá nó cho nhân loại, thuần khiết loại khỏi những tạp chấp, như Thiên Sứ ﷺ nói: «Cộng đồng tốt nhất của Ta là cộng đồng mà Ta được cử phái đến trong họ, sau đó là cộng đồng tiếp nối theo sau họ, sau đó là cộng đồng tiếp nối theo sau họ» [Muslim, số: 2534].

Tìm hiểu về các bạn đạo Sahabi.

Các bạn đạo Sahabi đó là: Người đã gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ là một người Muslim, và chết trong tình trạng là người Muslim, không phải là người phản đạo sau khi Thiên Sứ ﷺ mất.

Những bạn đạo của Thiên Sứ ﷺ nhận được lời khen ngợi, và họ được liệt kê những phẩm hạnh và đức tính của họ trong những chỗ khác nhau trong Thiên Kinh Qur'an và Sunnah của Thiên Sứ ﷺ, bao gồm:

١
Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã khen ngợi những vị bạn đạo [cầu xin Allah hài lòng về họ], và hứa cho họ những điều tốt đẹp, Allah Đấng Tối Cao phán: (Những người tiên phong (trong đức tin) thuộc Muhajirin (những người di cư từ Makkah đến Madinah tị nạn) và Ansar (dân Madinah) và những ai theo đường lối tốt đẹp của họ, Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có những dòng sông chảy, nơi họ sẽ sống mãi mãi. Đó là một thắng lợi vĩ đại.) [Chương At-Taubah, câu: 100].
٢
Thiên Sứ ﷺ đã khen ngợi họ là thế hệ ưu tú nhất trong các cộng đồng; và họ là những người tốt đẹp nhất của cộng đồng, ông Abdullah Bin Masud [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Những người tốt đẹp nhất thuộc thế hệ của Ta, sau đó là những người ở thế hệ kế tiếp, sau đó ở thế hệ kế tiếp» [Al-Bukhari, số: 2652 và Muslim, số: 2533].
٣
Chắc chắn phần thưởng và việc làm của họ được nhân gấp đôi, ông Abu Saeed Al-Khudriyi [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Các người chớ có xúc phạm các bạn đạo của Ta, cho dù một ai trong các người có bố thí một núi vàng như núi Uhud cũng không bằng (ân phước) của việc bố thí của các bạn đạo của Ta một bụm tay hay một nữa bụm tay của họ» [Al-Bukhari, số: 3673].

Nghĩa vụ bắt buộc đối với các vị bạn đạo của Thiên Sứ [cầu xin Allah hài lòng về họ].

Nghĩa vụ bắt buộc của các tín đồ Muslim với những vị bạn đạo của Thiên Sứ, bao gồm các điều sau:

1- Yêu thương, tôn trọng và cầu xin cho họ:

Quả thật, Thượng Đế Allah đã khen ngợi những tín đồ di cư Muhajirin (những người di cư từ Makkah đến Madinah tị nạn), họ là những người đá từ bỏ nhà cửa, tài sản của họ ở Makkah di cư đến Madinah để bảo vệ tôn giáo của họ, và tìm kíếm sự hài lòng nơi Allah. Và lời lời khen ngợi cũng được dành cho những người dân Ansar (dân Madinah), họ là những người đã hỗ trợ những người anh em di cư, chia sẻ những gì mà họ có từ của cải, tiền bạc, đúng hơn họ đã ưu tiên cho những người anh em di cư hơn cả bản thân họ. Sau đó, là lời khen ngợi dành cho những ai tiếp nối sau họ cho đến Ngày Phán Xét cuối cùng, những người biết đến các vị bạn đạo, về sự tốt đẹp, vị thế, và yêu thương họ, và trong tim không có sự thù hận hay sự căm nghét một ai trong họ.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: ((Những gì mà Allah tịch thu được từ chiến lợi phẩm được nói đến cũng có phần) dành cho những người Muhajirin nghèo bị trục xuất khỏi nhà cửa và tài sản của họ - họ ra đi tìm hồng phúc và sự hài lòng của Allah và họ ủng hộ Allah và Sứ Giả của Ngài. Họ đích thực là những người chân thật. Và (cũng dành cho) những người đã định cư (ở Madinah) và người có đức tin trước họ. Họ yêu thương những ai di cư đến với mình, trong lòng họ thật sự không thèm muốn những gì đã được trao tặng cho (những người Muhajirin). Họ đã dành cho những người Muhajirin sự ưu tiên hơn chính bản thân họ mặc dầu họ cũng ở trong tình trạng thiếu thốn không kém. Và ai giữ được lòng mình khỏi sự keo kiệt thì đó là những người sẽ thành công. Và (có một phần dành cho) những người đến sau họ, cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ để lòng bầy tôi có nỗi oán giận nào đối với những người đã có đức tin. Lạy Thượng Đế của bầy tôi, quả thật Ngài là Đấng Tử Tế, Đấng Nhân Từ.) [Chương Al-Hashr, câu: 8-10].

2- Hài lòng về tất cả các vị bạn đạo [cầu xin Allah hài lòng về Họ].

Những tín đồ Muslim khi nhắc đến một ai trong họ nên nói: [cầu xin Allah hài lòng về ông], Thượng Đế Allah đã phán rằng Ngài hài lòng về họ, chấp nhận việc hành đạo, và việc làm của họ, và họ luôn hài lòng với Ngài về món quà Ngài đã ban tặng họ từ những phúc lành của tôn giáo (Islam) và trần gian. Allah Đấng Tối Cao phán: (Những người tiên phong (trong đức tin) thuộc Muhajirin (những người di cư từ Makkah đến Madinah tị nạn) và Ansar (dân Madinah) và những ai theo đường lối tốt đẹp của họ, Allah hài lòng với họ và họ hài lòng với Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ những Ngôi Vườn Thiên Đàng bên dưới có những dòng sông chảy, nơi họ sẽ sống mãi mãi. Đó là một thắng lợi vĩ đại.) [Chương At-Taubah, câu: 100].

Địa vị của những vị bạn đạo Sahabah:

1- Những bạn đạo của Thiên Sứ của Allah tất cả họ đều là những cư dân thiện tốt và nhân từ, những người tốt nhất trong họ là bốn vị lãnh đạo chính trực, theo thứ tự: Abu Bakr As-Siddeeq, Umar Bin Khattab, Uthman Bin Affan, và Ali Bin Abi Talib [cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ].

2- Những bạn đạo Sahabah của Thiên Sứ của Allah ﷺ là những người phàm tục không thoát khỏi những sai lầm, và họ có thể làm sai, nhưng sai lầm của họ ít hơn những người khác, và phần thưởng của họ nhiều hơn phần thưởng của những người khác. Chắc chắn, Thượng Đế Allah đã lựa chọn bạn đồng hành cho vị Sứ Giả của Ngài là những người tốt đẹp nhất trong nhân loại để gánh vác tôn giáo này: «Cộng đồng tốt nhất của Ta là cộng đồng mà Ta được cử phái đến trong họ, sau đó là cộng đồng tiếp nối theo sau họ, sau đó là cộng đồng tiếp nối theo sau họ» [Muslim, số: 2534].

3- Chúng ta làm chứng cho tất cả những vị bạn đạo đáng kính họ là người của công lý và nhân từ, và chúng ta kể về những công lao, điều tốt đẹp của họ nhưng không đào sâu vào những gì đã xảy ra với họ về những sai lầm hoặc những sự cố gắng nổ lực của họ mâu thuẫn với điều đúng, vì họ có đức tin chân thành, việc hành đạo tốt đẹp, và sự tuân lệnh của họ những điều đó vượt trên các lỗi của họ, như Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Các người chớ có xúc phạm các bạn đạo của Ta, cho dù một ai trong các người có bố thí một núi vàng như núi Uhud cũng không bằng (ân phước) của việc bố thí của các bạn đạo của Ta một bụm tay hay một nữa bụm tay của họ» [Al-Bukhari, số: 3673].

Gia quyến của Thiên Sứ.

Gia quyến của Thiên Sứ của Allah ﷺ họ là những người vợ, con cái, và người thân thuộc con cái bên chú như: gia đình Ali, gia đình Aqeel, gia đình Ja'far, gia đình Abbas, và gia quyến của họ.

Và người tốt nhất trong số họ là những ai được gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ chẳng hạn như Ali Bin Abi Talib, và Fatimah con gái của Thiên Sứ ﷺ, cũng như con cái của hai người họ: Al-Hasan và Al-Husain là hai lãnh đạo của các thanh niên cư dân Thiên Đàng, và những người vợ của Thiên Sứ của Allah họ là những bậc mẫu nghi của những người có đức tin: như Bà Khadijah Bint Khuwaylid, và Bà A-Ishah người phũ nữ trung thực [cầu xin Allah hài lòng về tất cả họ].

Quả thật, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã phán về những người vợ của Thiên Sứ ﷺ sau khi hướng dẫn họ đến với sự cao thượng của đạo đức, và các cư xử tốt đẹp: (Hỡi người nhà của (Thiên Sứ), Allah thật ra chỉ muốn xóa những thứ ô uế khỏi các ngươi cũng như Ngài chỉ muốn tẩy sạch các ngươi thành những người hoàn toàn thanh khiết.) [Chương Al-Ahzab, câu: 33].

Tình yêu thương gia quyến Thiên Sứ:

Tín đồ Muslim yêu thương gia quyến Thiên Sứ ﷺ, họ tin tưởng và tuân theo đường lối Sunnah của Người, và làm cho điều này thành tình yêu thương Thiên Sứ ﷺ trong các lời răn dạy, và bảo vệ gia quyến Thiên Sứ ﷺ và cư xử tốt đẹp với họ: «Và các thành viên trong gia quyến của Ta, và Ta nhắc nhở các người (về nhiệm vụ của các người) với các thành viên trong gia quyến của Ta, và Ta nhắc nhở các người (về nhiệm vụ của các người) với các thành viên trong gia quyến của Ta» [Muslim, số: 2408]. Như câu nói của một người cha nhân hậu: Vì Allah tôi nhắc nhở về nhiệm vụ đối với các con cái của tôi.

Các tín đồ Muslim cần tránh xa hai nhóm người:

١
Nhóm người thái quá về gia quyến của Thiên Sứ, nâng họ lên đến cấp bậc thờ kính.
٢
Nhóm người chống đối lại họ, thù địch và căm ghét họ.

Gia quyến Thiên Sứ có thể mắc sai phạm.

Gia quyến của Thiên Sứ họ cũng giống như các bộ tộc khác, trong số họ có người có đức tin, và có người không có đức tin, có người tốt và người không tốt, vì vậy chúng ta yêu thương những người tuân lệnh trong họ và hi vọng họ đạt được phần thưởng, và chúng ta sợ hãi cho những người không vâng lời trong số họ và cầu nguyện cho họ được hướng dẫn. Và sự tốt đẹp của gia quyến Thiên Sứ không có nghĩa là họ được ưu tiên trong mọi trường hợp, và hơn tất cả những người khác, con người khác nhau ở nhiều khía cạnh, có thể có những người khác tốt hơn họ.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra