నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారిపై విశ్వాసం

అల్లాహ్ తన ప్రవక్తలందరికీ వహీ ద్వారా తన సందేశాన్ని అందించాడు, అయితే ఆ సందేశాన్ని ప్రవక్తలకు చేరవేసే బాధ్యతను జిబ్రయీల్ అ కలిగి ఉండినారు.ప్రాణాలు తీయడం, దీని యొక్క బాధ్యతను దైవదూత అయిన మలకుల్ మౌత్ మరియు వారి తోటి దూతలు కలిగి ఉన్నారు

*దైవప్రవక్త (స) వారి విషయంలో మాపై ఉన్న కర్తవ్యం గురించిన అవగాహన*ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి ప్రవక్తతత్వం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించిన అవగాహన *ప్రవక్త  (స) యొక్క సహచరులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబందించి మన పైన ఉన్న తప్పనిసరి విషయాల గురించిన అవగాహన 

దైవప్రవక్త (స) వారి గురించిన కొన్ని ముఖ్య విషయాలను మనం తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి

1. ముహమ్మద్ (స) వారు అల్లాహ్ యొక్క దాసులు మరియు ఆయన ప్రవక్త, వారు సర్వమానవాళికి నాయకులు, ప్రవక్తలలో చిట్టచివరి ప్రవక్త, వారి తరువాత మరే ప్రవక్తా లేరు, వారు తన సందేశాన్ని సంపూర్ణంగా అందించారు, తన ప్రవక్తతత్వ బాధ్యతను పూర్తిగా నిర్వర్తించారు, తన ఉమ్మతుకు సన్మార్గ బోధనలు చేశారు మరియు దైవమార్గంలో ఏ విధంగా పరిశ్రమ చేయాలో ఆ విధంగా పూర్తిగా పరిశ్రమించారు.

.

.

4. సాధారణ వదూలో సాక్సులపై మసహ్ చేసుకోవచ్చును, అయితే వదూ తప్పనిసరి అయిన కారణంగా గుసుల్ చేసినపుడు మాత్రం రెండు పాదాలను తప్పకుండా కడుగుకోవాలి. "అలా కాదు, నీ ప్రభువు సాక్షిగా! వారు తమ పరస్పర విభేదాల విషయంలో నిన్ను న్యాయనిర్ణేతగా స్వీకరించనంత వరకు మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు ఏ నిర్ణయం చేసినా దానిని గురించి వారి మనస్సులలో ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా దానికి (యథాతథంగా) శిరసావహించనంత వరకు, వారు (నిజమైన) విశ్వాసులు కాలేరు! (నిసా : 65)

5. ఎందుకంటే మౌలికంగా వారు సత్యసంధులు, ధర్మబద్ధులు, నిజాయితీపరులు మరియు సద్కార్యాలు కలిగిన వ్యక్తులు, "దైవప్రవక్త ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించే వారు, తాము ఏదైనా ఆపదలో చిక్కుకు పోతారేమోననీ లేదా బాధాకరమైన శిక్షకు గురి చేయబడతారేమోనని భయపడాలి". (నూర్ : 63)

ముహమ్మద్ (స) వారి ప్రవక్త తత్వం యొక్క ప్రత్యేకతలు

దాసుల యొక్క మంచి చెడు కర్మలన్నీ రాయబడతాయి, ఈ కర్మలను రాసే బాధ్యతను కిరామన్ కాతిబీన్ అబే దూతలు కలిగి ఉన్నారు

ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం మునుపటి సందేశాలకు ముగింపు పలికింది . దీని గురించి అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : (ఓ మానవులారా!) ముహమ్మద్ మీ పురుషుల్లో ఎవ్వడికీ తండ్రి కాడు. కాని అతను అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడు మరియు ప్రవక్తలలో చివరివాడు. (అహ్ జాబ్ : 40)

2. ఓ మా ప్రభూ! మమ్మల్ని మరియు మాకంటే ముందు విశ్వసించిన మా సోదరులను క్షమించు. మరియు మా హృదయాలలో విశ్వాసుల పట్ల ద్వేషాన్ని కలిగించకు. ఓ మా ప్రభూ! నిశ్చయంగా, నీవు చాలా కనికరించేవాడవు, అపార కరుణా ప్రదాతవు! "మరియు ఎవడైనా అల్లాహ్ కు విధేయత (ఇస్లాం) తప్ప ఇతర ధర్మాన్ని అవలంబించగోరితే అది ఏ మాత్రమూ స్వీకరించబడదు మరియు అతడు పరలోకంలో నష్టపడేవారిలో చేరుతాడు". (ఆలె ఇమ్రాన్ : 85). దైవ ప్రవక్త వారి అనుచరుల గురించి మాట్లాడేటపుడు రదియల్లాహు అన్’హు తప్పకుండా అనాలి వారితో అల్లాహ్ సంతుష్ఠ పడ్డాడని స్వయంగా అల్లాహ్ యే ప్రకటించాడు, (ముస్లిం : 153, అహ్మద్ : 8609)

3. ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం సర్వ జిన్నులు మరియు సర్వ మానవుల కోసం అవతరించినది. దీని గురించి జిన్నాతులు చెప్పిన విషయాన్ని ఈ వాఖ్యములో అల్లాహ్ తెలుపుతున్నాడు :"మా జాతి వారలారా! అల్లాహ్ వైపునకు పిలిచేవానిని అనుసరించండి". (46:31) మరో చోట అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : "మరియు (ఓ ముహమ్మద్!) మేము నిన్ను సర్వమానవులకు శుభవార్తనిచ్చే వానిగా మరియు హెచ్చరిక చేసేవానిగా మాత్రమే పంపాము".(34:28) ప్రవక్త(స)వారు మొదటి మూడు సంవత్సరాలపాటు జనులను రహస్యంగా ధర్మం వైపుకు ఆహ్వానించారు, ఆ తరువాత మరో పదేళ్లపాటు బహిరంగంగా ఆహ్వానించారు, దీని ఫలితంగా ఖురైష్ వారి తరపున దైవప్రవక్త (స) మరియు వారి అనుచరులు కఠినమైన అణచివేతను, తీవ్రమైన హింసను ఎదుర్కున్నారు (బుఖారీ 2977, ముస్లిం : 523)

ప్రవక్త (స) వారి అనుచరులు మరియు వారి కుటుంభ సభ్యులు

ప్రవక్త (స) వారి అనుచరులు అందరిలాంటి మనుషులే, వారితో కూడా తప్పులు జరుగుతాయి, కానీ ఇతరులతో పోల్చుకుంటే వీరి తప్పులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, జీవితంలో వీరి యొక్క మంచి అనేది ఇతరులకన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది, అల్లాహ్ ప్రవక్త అనుచరులను ఈ సత్య ధర్మం యొక్క బాధ్యతను నిర్వర్తించడానికి మానవాళిలోనే అత్యున్నతమైన వ్యక్తులుగా ఎన్నుకున్నాడు. (ముస్లిం : 2534)

సహాబీ యొక్క నిర్వచనం

విశ్వాసపు స్థితిలో ఉంది ప్రవక్త (స) వారిని కలిసి ఉండి ఆ తరువాత విశ్వాస స్థితిలోనే చనిపోయిన వ్యక్తిని సహాబీ అంటారు, ఒక వేళ ప్రవక్త (స) వారి మరణం తరువాత ఇస్లాం ను వదిలేసిన వ్యక్తి సహాబీ అనబడడు.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి