నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారిపై విశ్వాసం

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారిని ప్రవక్తగా పంపిన తరువాత ఇది తప్ప అల్లాహ్ వైపు దారి చూపించే ఆన్ని ద్వారాలు మూసివేయబడ్డాయి, సత్యాన్ని, ధర్మాన్ని కోరుకునే వానికి వారి(స)పై మరియు వారు(స) తన ప్రభువు తరపున తీసుకువచ్చిన దానిపై విశ్వాసం తీసుకురావడం తప్ప మరో మార్గము లేదు.

  • దైవప్రవక్త (స) వారి విషయంలో మాపై ఉన్న కర్తవ్యం గురించిన అవగాహన
  • ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి ప్రవక్తతత్వం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించిన అవగాహన
  • ప్రవక్త  (స) యొక్క సహచరులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబందించి మన పైన ఉన్న తప్పనిసరి విషయాల గురించిన అవగాహన

దైవప్రవక్త (స) వారి గురించిన కొన్ని ముఖ్య విషయాలను మనం తెలుసుకోవడం తప్పనిసరి

1. ముహమ్మద్ (స) వారు అల్లాహ్ యొక్క దాసులు మరియు ఆయన ప్రవక్త, వారు సర్వమానవాళికి నాయకులు, ప్రవక్తలలో చిట్టచివరి ప్రవక్త, వారి తరువాత మరే ప్రవక్తా లేరు, వారు తన సందేశాన్ని సంపూర్ణంగా అందించారు, తన ప్రవక్తతత్వ బాధ్యతను పూర్తిగా నిర్వర్తించారు, తన ఉమ్మతుకు సన్మార్గ బోధనలు చేశారు మరియు దైవమార్గంలో ఏ విధంగా పరిశ్రమ చేయాలో ఆ విధంగా పూర్తిగా పరిశ్రమించారు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాము.

2. ఆయన (స) తెలిపిన వాటిని మేము విశ్వసిస్తాము, వారి ఆదేశాన్ని పాలిస్తాము, వారు నివారించిన దానినుండి దూరంగా ఉంటాము, వారు చూపిన విధంగా ప్రభువైన అల్లాహ్ ను ఆరాధిస్తాము, వారి విధానాన్ని అనుసరిస్తాము. అల్లాహ్ తన దివ్యగ్రంధములో ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : వాస్తవానికి, అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరునిలో మీకు ఒక ఉత్తమమైన ఆదర్శం ఉంది, వారి కొరకు ఎవరైతే అల్లాహ్ మరియు అంతిమ దినాన్ని ఆశిస్తారో మరియు అల్లాహ్ ను అత్యధికంగా స్మరిస్తారో! (అల్-అహ్జాబ్: 21).

మన తల్లిదండ్రులు మరియు కుటుంబసభ్యుల కన్నా ఎక్కువగా దైవప్రవక్త (స) వారి పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండడం తప్పనిసరి, దైవప్రవక్త (స) ఈ విధంగా సెలవ్విచ్చారు : మీలో ఎవరూ కూడా తన తండ్రి మరియు తన సంతానం కన్నా ఎక్కువగా నా పట్ల ప్రేమ కలిగి లేనంతవరకూ నిజమైన విశ్వాసులు కాజాలరు. (బుఖారీ 15, ముస్లిం 44). వారి మార్గదర్శకత్వం మరియు వారి ఆదర్శాల పట్ల నిజమైన ప్రేమ కలిగి ఉండాలి, జీవితంలో నిజమైన ఆనందం మరియు సాఫల్యం అనేది వారి అనుసరణలో తప్ప మరెక్కడా లేదు, అల్లాహ్ తన గ్రంధములో ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : మీరు అతనిని (ప్రవక్తను) అనుసరిస్తే మార్గదర్శకత్వం పొందుతారు. మరియు సందేశహరుని బాధ్యత కేవలం స్పష్టంగా సందేశాన్ని అందజేయటం మాత్రమే." (అన్-నూర్: 54).

దైవప్రవక్త (స) వారు తీసుకువచ్చిన దానిని స్వీకరించడం, దానిని అనుసరించడం, ఆ మార్గదర్శకం పట్ల గౌరవ మర్యాదలు కలిగి ఉండడం తప్పనిసరి. అల్లాహ్ ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు : "అలా కాదు, నీ ప్రభువు సాక్షిగా! వారు తమ పరస్పర విభేదాల విషయంలో నిన్ను న్యాయనిర్ణేతగా స్వీకరించనంత వరకు మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు ఏ నిర్ణయం చేసినా దానిని గురించి వారి మనస్సులలో ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా దానికి (యథాతథంగా) శిరసావహించనంత వరకు, వారు (నిజమైన) విశ్వాసులు కాలేరు!" (అన్-నిసా: 65).

వారి ఆదేశానికి విరుద్దంగా వెళ్లడం నుండి మనం దూరంగా ఉండాలి. వారి ఆదేశాలకు విరుద్ధంగా వెళ్ళడం అంటే వైపరీత్యాలకు, మార్గ భ్రష్టతకు బాధాకరమైన శిక్షకు గురి అయినట్లే. ఖురాను ఇలా సెలవిస్తుంది : దైవప్రవక్త ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించే వారు, తాము ఏదైనా ఆపదలో చిక్కుకు పోతారేమోననీ లేదా బాధాకరమైన శిక్షకు గురి చేయబడతారేమోనని భయపడాలి. (అన్-నూర్: 63).

ముహమ్మద్ (స) వారి ప్రవక్త తత్వం యొక్క ప్రత్యేకతలు

చాలా విషయాలలో ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం అనేది గతంలో వచ్చిన సందేశాలకు భిన్నమైనది అలాగే కొన్ని భిన్నమైన ప్రత్యేకతలు మరియు ప్రయోజనాలు కలిగి ఉన్నది.

ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం మునుపటి సందేశాలకు ముగింపు పలికింది . దీని గురించి అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : (ఓ మానవులారా!) ముహమ్మద్ మీ పురుషుల్లో ఎవ్వడికీ తండ్రి కాడు. కాని అతను అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడు మరియు ప్రవక్తలలో చివరివాడు. (అహ్ జాబ్ : 40)

.

3. ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం సర్వ జిన్నులు మరియు సర్వ మానవుల కోసం అవతరించినది. దీని గురించి జిన్నాతులు చెప్పిన విషయాన్ని ఈ వాఖ్యములో అల్లాహ్ తెలుపుతున్నాడు :"మా జాతి వారలారా! అల్లాహ్ వైపునకు పిలిచేవానిని అనుసరించండి". (46:31) మరో చోట అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : "మరియు (ఓ ముహమ్మద్!) మేము నిన్ను సర్వమానవులకు శుభవార్తనిచ్చే వానిగా మరియు హెచ్చరిక చేసేవానిగా మాత్రమే పంపాము".(34:28) ప్రవక్త(స)వారు మొదటి మూడు సంవత్సరాలపాటు జనులను రహస్యంగా ధర్మం వైపుకు ఆహ్వానించారు, ఆ తరువాత మరో పదేళ్లపాటు బహిరంగంగా ఆహ్వానించారు, దీని ఫలితంగా ఖురైష్ వారి తరపున దైవప్రవక్త (స) మరియు వారి అనుచరులు కఠినమైన అణచివేతను, తీవ్రమైన హింసను ఎదుర్కున్నారు (బుఖారీ 2977, ముస్లిం : 523)

ప్రవక్త (స) వారి అనుచరులు మరియు వారి కుటుంభ సభ్యులు

.

సహాబీ యొక్క నిర్వచనం

.

సహాబాల పట్ల మనకున్న తప్పనిసరి విధులు ఏమిటి

ప్రతిఒక్క ముస్లిముపై సహాబాల విషయంలో కొని విధులు ఉన్నాయి

వారి పట్ల ప్రేమ, గౌరవ మర్యాదలు కలిగి ఉండాలి మరియు వారి కోసం దుఆ చేస్తూ ఉండాలి

.

.

ప్రతిఒక్క సహీబీ పట్ల సమ్మతి కలిగి ఉండాలి

.

సహాబాల యొక్క స్థానము

.

.

.

ప్రవక్త (స) వారి కుటుంబీకులు

ఆలెబైత్ అనగా దైవప్రవక్త (స) వారి సహధర్మచారిణులు, వారి సంతానము, వారి తల్లిదండ్రుల సోదర సోదరీణుల సంతానము, అనగా అలీ (ర), అకీల్(ర) జాఫర్(ర) అబ్బాస్ (ర) వారి కుటుంబములు మరియు వారందరి సంతానము.

.

దైవప్రవక్త (స) వారి జీవన సహచరీణులకు ఉన్నత ఆదర్శాలు మరియు మర్యాదల గురించి మార్గదర్శకం చేసిన తరువాత అల్లాహ్ ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు : (ఓ ప్రవక్త) గృహిణులారా! నిశ్చయంగా, అల్లాహ్ మీ నుండి మాలిన్యాన్ని తొలగించి, మిమ్మల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయగోరు తున్నాడు. (అల్-అహ్జాబ్: 33).

ప్రవక్త (స) వారి కుటుంబీకుల పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండడం.

.

విశ్వాసి అయిన ఒక ముస్లిము ఈ రెండిటికీ దూరంగా ఉంటాడు

١
ఒక వర్గంవారు దైవ ప్రవక్త (స) వారి కుటుంబీకుల అతిగా పొగిడేస్తూ దైవికమైన పవిత్రతను వారికి ఆపాదించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు, అతిశయోక్తికి పాల్పడుతూ ఉంటారు.
٢
ఒక వర్గంవారు వారిపట్ల ద్వేషాన్ని, శత్రుభావాన్ని కలిగి వారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటారు

ప్రవక్త(స) కుటుంబీకులు అసలేమాత్రం తప్పు జరగని వారు కాదు :

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి