నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

విధిదానం (జకాతు)

జకాత్ ఇస్లాం యొక్క మూడవ మూల స్తంబము. బీదలకు, దీనులకు జకాత్ చెల్లించడం అనేది ధనికులపై అల్లాహ్ విధిగావించాడు, జకాతు ఇచ్చే వారు మరియు తీసుకునే వారు ఇరువురినీ శుద్ధి పరచడానికి అల్లాహ్ జకాతును విధిగావించాడు, దీని వలన ధనంలో తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ దీని కారణంగా అల్లాహ్ ఆ ధనములో మరియు శుభాలలో పెరుగుదలను నోసంగుతాడు. అలాగే ఇది విశ్వాసములో కూడా వృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. 

పాఠాలు

జకాతు : దాని వాస్తవికత మరియు దాని ఉద్దేశాలు
జకాతు అనేది ఏ సంపద నుండి చెల్లించవలసి ఉంటుంది