నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

పాఠాలు

స్త్రీలు మరియు వర్తమాన నినాదాలు
ముస్లిం స్త్రీ యొక్క పరిశుద్ధత
ముస్లిం(విశ్వాసి)మహిళల దుస్తులు
ఇస్లాంలో స్త్రీ యొక్క స్థాయి