నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రవక్త గురించి తెలుసుకోవడం

దైవప్రవక్త (స) వారి వ్యక్తిత్వం, వారి జీవిత చరిత్ర, వారి ప్రవక్తత్వం మరియు ఉమ్మతుపై ఉన్న ప్రవక్త (స) వారి హక్కుల గురించిన అవగాహన. 

పాఠాలు

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి జీవిత చరిత్ర
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి యోగ్యతలు
2. దైవ ప్రవక్త (స) వారి జీవిత చరిత్ర