నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

విశ్వాసం

దైవప్రవక్తలందరూ కూడా తమ ప్రజలకు ఒకే రకమైన సందేశాన్నిఅందిస్తూ వచ్చారు, అదేమంటే ఏ భాగస్వాములూ లేని ఏకైకుడైన ఆ అల్లాహ్ ను మాత్రమే ఆరాధించండి మరియు ఆయన తప్ప ఇతర ఆరాధించబడేవాటిని విశ్వసించకండి. లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ యొక్క యదార్ధం ఇదే, ఈ వాక్యం ద్వారానే ఒక వ్యక్తి దైవధర్మంలో ప్రవేశిస్తాడు. 

పాఠాలు

అల్లాహ్ యొక్క ఉనికి పై విశ్వాసం
అల్లాహ్ యొక్క రుబూబియత్ పై విశ్వాసం
అల్లాహ్ యొక్క ఉలూహియత్(అల్లాహ్ ఒక్కడే ఆరాధనలకు అర్హుడు) ను విశ్వసించడం
.అల్లాహ్ యొక్క నామాలు మరియు గుణవిశేషాల పట్ల విశ్వాసం
మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా పోరు
దివ్య గ్రంధాలపై విశ్వాసం
ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారిపై విశ్వాసం
తీర్పుదినం పట్ల విశ్వాసము
ఎవరైనా ఇస్లాంలోకి ప్రవేశించే విధానం ఏమిటి ?