నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ఎవరైనా ఇస్లాంలోకి ప్రవేశించే విధానం ఏమిటి ?

.

  • ఇస్లాంలో ప్రవేశించే విధానం గురించిన అవగాహన
  • ప్రశ్చాత్తాపం యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు దానిపై స్థిరంగా ఉంచే అంశాల పట్ల అవగాహన

పూర్తిగా అర్ధం చేసుకుని, సంపూర్తిగా విశ్వసిస్తూ, వాటిపట్ల శిరసావహిస్తూ ఇచ్చే రెండు సాక్ష్యాల ఆధారంగా ఒక మనిషి ఇస్లాంలో ప్రవేశించగలడు.

ఆ రెండు సాక్ష్యాలు

١
అల్లాహ్ తప్ప వేరే ఆరాధ్య దైవం లేదు (అనగా నిజమైన ఆరాధకుడు అల్లాహ్ తప్ప మరెవరూ లేరని నేను సాక్స్యామిస్తున్నాను మరియు విశ్వసిస్తున్నాను, నేను ఆయననే ఆరాధిస్తాను మరియు ఆయనకు ఎవరూ సాటి లేరు )
٢
ముహమ్మద్ (స) వారు అల్లాహ్ యొక్క సందేసహరులు అని నేను సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు (అనగా సర్వ మానవాళి కొరకు ముహమ్మద్ (స) అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్త అని నేను సాక్ష్యామిస్తున్నాను, వారి ఆదేశాలకు శిరసా వహిస్తున్నాను, వారు వారించిన వాటి దూరంగా ఉంటాను, వారు చూపిన విధంగానే అల్లాహ్ ను ఆరాధిస్తాను)

నవ ముస్లిము యొక్క స్నానము చేయడం

.

అరబ్బు యొక్క నాయకులలో ఒకరైన ఒక సహాబీ ఇస్లాం స్వీకరించాలని తలచినపుడు వారిని స్నానం చేయమని దైవప్రవక్త (స)ఆదేశించారు. (అల్-బైహకీ 837).

ప్రశ్చాత్తాపం

ప్రశ్చాత్తాపంతో అల్లాహ్ వైపు మరలదాన్ని, తన అవిధేయతను మరియు అవిశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టి, హృదయపూర్వకంగా అల్లాహ్ వైపుకు మరలి రావడాన్ని తౌబా అంటారు

సరైన తౌబా యొక్క షరతులు

٣
మరలా ఆ పాపం చేసే ఉద్దేశం ఉండకూడదు : ప్రశ్చాత్తాపం తరువాత మరలా అటువంటి తప్పు చేసే సంకల్పం ఉంటే అది తౌబా అనబడదు.
٤
ఈ పాపాలు మానవ హక్కులకు సంబందించినవి అయితే ఈ సందర్భంలో హక్కుదారులకు వారి హక్కులను తిరిగి ఇవాలి.

సంకల్పాన్ని ధృఢపరిచే వైపుకు అడుగులు వేయాలి

٢
విశ్వాసాన్ని బలహీనపరిచే, పాపకార్యాల వైపుకు లాగే వ్యక్తులు మరియు పరిస్థితులనుండి దూరంగా ఉండడం

ప్రాయశ్చితం తరువాత చేయవలసినది ఏమిటి ?

.

.

మరియు ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఉన్నారో, వారు ఆ పశ్చాత్తాపాన్ని కొనసాగించాలి మరియు తన పూర్వపు స్థితికి దారితీసే షైతాను ఉచ్చులలో పడకుండా ఏ స్థాయిలో ఏమిచేయాలో అది చేయాలి.అవసరమైతే తన విలువైన వాటిని త్యజించాలి.

విశ్వాసం యొక్క మాధుర్యం

.

ధర్మానికి కట్టుబడి ఉండడం మరియు ఈ ధర్మమార్గములోని కష్టసామయాలలో ధృఢంగా నిలిచి ఉండడం

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి