నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రధాన అంశాలు

అబూ హురైరా రదియల్లాహు అన్’హు వారి ఉల్లేఖనం : ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని కోరుకుంటాడో అల్లాహ్ అతని కోసం స్వర్గానికి వెళ్లే మార్గాన్ని సులభతరం చేస్తాడు (ముస్లిం)