నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

హదీసు మరియు సున్నతు

ప్రవక్త (స) వారి ఆదర్శం, అనగా సున్నతు యొక్క సుగుణాలు,  ధార్మిక నియమాల మూలము, హదీసు యొక్క ప్రముఖ గ్రంధాలు. 

పాఠాలు

ప్రవక్త (స) వారి సున్నతు
ప్రవక్త (స) వారి సున్నతును సంకలనం చేయడం మరియు హదీసులకు సంబందించిన ముఖ్య గ్రంధాలు