నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ఉపవాసం

రమదాన్ యొక్క ఉపవాసం అనేది ఇస్లాం యొక్క నాలుగవ మూల స్థంబము, ఉపవాసం అనేది చాలా శ్రేష్ఠమైన ఆరాధన, దీనిని అల్లాహ్ గత ప్రవక్తల అనుచర సమాజాలపై ఏ విధంగా నైతే విధిగావించాడో అలాగే ముస్లిములపై కూడా విధిగావించాడు, దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు పెరగడం మరియు శుభాలను పొందడం. 

పాఠాలు

ఉపవాసాన్ని భంగపరిచే అంశాలు
ఎవరెవరికి ఉపవాసాలను విరమించుకునే అనుమతిని అల్లాహ్ ఇచ్చి ఉన్నాడు
నఫిల్(స్వచ్ఛంద) ఉపవాసాలు
ఈద్ అల్ ఫిత్ర్ మరియు ఈద్అల్అద్'హా