నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం పండగ

.

  • ముస్లిముల పండగల గురించిన అవగాహన
  • పండగ నమాజు చేసే విధానం
  • పండగ రోజు గురించిన కొన్ని నియమనిబంధనల పై అవగాహన

.

ఇస్లామ్ లో పండుగ

.

ముస్లిములకోసము సున్నతు ప్రకారంగా రెండు పండుగలు మాత్రమే ఉన్నవి, ఈ రెండు తప్పిస్తే ఇంకేదైనా రోజును పండుగగా ప్రత్యేకించుని జరపడం అనేది నిషేదించడమైనది

١
ఈద్ అల్ ఫిత్ర్ : షవ్వాల్ నెల మొదటి తారీకు
٢
ఈద్ అల్అద్'హా : దిల్ దిజ్జా నెల పదవ తారీకు

ఈద్ యొక్క నమాజు

.

ఈద్ నమాజు చదివే విధానం

.

కుటుంబ సభ్యులలో ఆనందాన్ని పంచడం ధర్మబద్దం చేయబడినది

యువకులు, వృద్ధులు, పురుషులు మరియు స్త్రీలు ధర్మబద్ద విధానంలో ఆనందాన్ని పంచుకోవాలి, ఉన్న దుస్తులలో అన్నింటికన్నా మంచి దుస్తులు ధరించాలి, ఆ రోజున ఉపవాసం ఉండకుండా తినడం అనేది ఆరాధనగా పరిగణింపబడినది, పండుగ రోజున ఉపవాసం ఉండడం నిషేదించబడినది.

రెండు ఈద్ లలో తక్బీర్ చెప్పడం

.

ఈద్ రోజున తక్బీర్లు చెప్పే విధానం

అల్లాహు అక్బర్‌ లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్‌ అల్లాహు అక్బర్‌ అల్లాహు అక్బర్‌ వ లిల్లాహిల్‌ హమ్ద్, అలాగే ఇది కూడా చెప్పవచ్చు. అల్లాహు అక్బర్ కబీరా, వల్ హందులిల్లాహి కసీరా , వ సుబ్ హానల్లాహి బుక్రతన్ వ అసీలా

ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగని విధంగా పురుషులు తమ దారివెంబట బిగ్గరగా తక్బీర్ చెప్పవచ్చు, స్త్రీలు తక్కువ స్వరముతో తక్బీర్ చెప్పవచ్చు

మక్కా లోని మస్జిద్ అల్ హరామ్ నుండి ఈద్ యొక్క తక్బీర్లను వినండి

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి