నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

నమాజు

నమాజు అనేది ఇస్లాం యొక్క కీలక మూల స్థంబము, ఆరాధనలను నేర్చుకోవడంలో దీనికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఉంది, అల్లాహ్ మరియు ప్రవక్తను(స) పై విశ్వాసం తరువాత ఇది ఇస్లాం యొక్క రెండవ మూల స్థంబము, ఇది లేకుండా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇస్లాం అనేది పరిపూర్ణం అవ్వదు. 

పాఠాలు

నమాజు యొక్క అర్ధం మరియు దాని ప్రాముఖ్యత
నమాజు యొక్క షరతులు మరియు నియమాలు
సూరా ఫాతిహా యొక్క అర్ధం
నమాజు యొక్క మూల స్థంబాలు మరియు దానిలోని తప్పనిసరి అంశాలు
నఫిల్ నమాజు చదవకూడని సమయాలు ఏమిటి ?
ప్రయాణికుడు మరియు రోగి యొక్క నమాజు

వీడియోలు