నేర్చుకుంటూ ఉండండి

మీరు లాగిన్ కాలేదు
మీ పురోగతిని తెలుసుకోవడానికి మరియు పాయింట్లను సేకరించి పోటీల్లోకి ప్రవేశించడానికి ‘త’ వేదికలో ఇప్పుడే నమోదు చేయండి, నమోదు తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న అంశాల ఎలక్ట్రానిక్ సర్టిఫికెట్ మీకు లభిస్తుంది.

ప్రస్తుత విభాగం : model

పాఠం ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారి సందేశం

ఒక గొప్ప విజ్ఞతతో అల్లాహ్ ప్రవక్తలను పంపాడు, వారి యొక్క పరంపరను ప్రవక్త (స) వారితో ముగించాడు. ఇతరుల పై వీరిని శ్రేష్ఠమైన స్థానాన్ని ప్రసాదించాడు, ఈ పాఠములో మనము వీటిలో కొన్ని విజ్ఞతల గురించి నేర్చుకుందాము అలాగే ప్రవక్త (స) వారి ఉమ్మతు అనగా వారి అనుచర సమాజం పై ఉన్న ప్రవక్త యొక్క హక్కులను గురించి తెలుసుకుందాము

  • దైవదూతలను పంపడంలోని విజ్ఞతను  తెలుసుకోవడం.
  • సాధారణ మనుషులకు భిన్నంగా ప్రవక్త (స) వారి ప్రత్యేకతను గ్రహించడం.
  • దైవప్రవక్త వారి కొన్ని హక్కులగురించిన అవగాహన

మానవాళికి ప్రవక్తల యొక్క అవసరం

అల్లాహ్ తన దాసుల ఇహపరలోకాల శ్రేయస్సు నిమిత్తం వారిని మార్గదర్శకం చేయాలనే విజ్ఞతతో మానవులలోని ప్రతి జాతిలో ఒక హెచ్చరించేవానిని పంపించాడు, ఈ హెచ్చరించే వాడు అనగా సందేసహరుని ద్వారా అల్లాహ్ తన మార్గదర్శకాన్ని, ధర్మాన్ని తన దాసుల కోసం అవతరింపజేశాడు. తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిచ్చాడు : మరియు హెచ్చరిక చేసేవాడు వారి మధ్య లేకుండా ఏ సమాజం కూడా లేదు! (ఫాతిర్ : 24)

ఇహపరలోకాలలో సాఫల్యము, జ్ఞాన మూలాధారము, మంచి చెడుల మధ్య విచక్షణ, దైవసంతుష్ఠత, మాటలు మరియు కర్మలలోని మంచి, చెడుల మధ్య వ్యత్యాసం వంటి అనేక విషయాలు ప్రవక్తల అనుసరణ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది, వారికి అందిన సందేశం ఇచ్చే మార్గదర్శకం ద్వారా మాత్రమే సంభవం అవుతుంది.

ముహమ్మద్ (స) ఒక ప్రవక్త, మరియు సందేసహరుడు అని విశ్వసించడం

మనందరి విశ్వాసం ఏమంటే ముహమ్మద్(స) అల్లాహ్ యొక్క దాసుడు, ఆయన సందేసహరుడు, సర్వమానవాళి యొక్క నాయకుడు, ప్రవక్తలలో చిట్టచివరి ప్రవక్త, ఆయన తరువాత మరే ప్రవక్తా రారు, వారు తన సందేశాన్ని సంపూర్తిగా అందజేసేశారు, తన బాధ్యతను పూర్తిగా నిర్వర్తించారు, తన ఉమ్మతుకు సద్బోధన చేశారు, అల్లాహ్ మార్గంలో ఏ విధంగా శ్రమించాలో ఆ విధంగా శ్రమించారు.

తన దివ్య వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : ముహమ్మద్ అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడు ( అల్ ఫతహ్-29)

ఆయన(స) మాకు తెలియజేసిన విషయాలు నిజమని విశ్వసించడం, వారి(స) ఆదేశాలకు శిరసావహించడం, వారు(స) వారించిన, ఆగ్రహించిన వాటి నుండి దూరంగా ఉండడం, వారు(స) చూపిన విధానంలో అల్లాహ్ ను ఆరాధించడం, వారిని(స) ఆదర్శంగా తీసుకోవడం అనేది మానందరికీ తప్పనిసరి.

ప్రవక్తలలో చిట్టచివరి దైవప్రవక్త

ముహమ్మద్ (స) వారు సందేసహరులలో, ప్రవక్తలలో చిట్టచివరి వారు, వారి తరువాత ఏ ప్రవక్తా రారు, వారి యొక్క సందేశముతో గతమునుండీ అవతారిస్తూ వచ్చిన ఆకాశ సందేశాలు ముగిసిపోయాయి, వీరి పై అవతరించిన ధర్మముతో ధర్మావతరణ ముగిసిపోయినది.

తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : (ఓ మానవులారా!) ముహమ్మద్ మీ పురుషుల్లో ఎవ్వడికీ తండ్రి కాడు, కాని అతను అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడు మరియు ప్రవక్తలలో చివరివాడు. (అహ్ జాబ్ : 40).

అబూ హురైరా (ర) వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇలా అన్నారు. “నా ఉపమానం మరియు నాకంటే పూర్వం వచ్చిన ప్రవక్తల ఉపమానం ఎలాంటిదంటే ఒక వ్యక్తి ఒక ఇల్లు నిర్మించాడు. ఆ ఇంటి గోడలలో ఒక ఇటుకరాయిని మాత్రమే వదిలి మిగితా ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసాడు. ప్రజలు ఆ ఇంటి చుట్టూ తిరిగి, దాని పరిపూర్ణతను మరియు నిపుణతను విస్మయంతో రెప్పవాల్చకుండా చూస్తూ, ఇలా అనసాగారు 'ఈ ఖాళీ స్థలాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తే ఎంత బాగుండేది!". ఆ తరువాత ప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా అన్నారు: 'నేనే ఆ ఇటుకరాయిని. ప్రవక్తలలో నేను చిట్టచివరివాడిని' (సహీహ్ బుఖారీ 3535)

ప్రవక్తలు, సందేసహరులలో ఉత్తమమైనవారు

దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారు ప్రవక్తలందరిలో ఉత్తమమైయన ప్రవక్త మరియు మానవ సృష్టిలోనే ఉన్నతమైనవారు, అల్లాహ్ వద్ద వారి స్థానం అత్యున్నతమైనది, ఈ సృష్టిలోకెల్లా ఉన్నతమైన స్థానములో అల్లాహ్ ఆయనను (స) ఉంచాడు. ఈ విషయంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : అల్లాహ్ నీ పై ఈ గ్రంథాన్ని మరియు వివేకాన్ని అవతరింపజేశాడు. మరియు నీకు తెలియని విషయాలను నీకు నేర్పాడు. మరియు నీ పై ఉన్న అల్లాహ్ అనుగ్రహం చాలా గొప్పది. [అన్-నిసా: 113]. మరో చోట ఇలా సెలవిచ్చాడు : మరియు నీ పేరు ప్రతిష్ఠను మేము పైకెత్తలేదా? (అల్ షర్ హ్ : 4)

ఆయన ఆదం సంతతి అంతటికీ నాయకుడు, మొట్టమొదటగా తెరచుకునే సమాధి ఆయన సమాధియే, మొదటగా సిఫార్సు చేసేది ఆయనే, మొదటగా సిఫార్సు స్వీకరింపబడేది కూడా ఆయనదే, ప్రళయదినాన ఆయన చేతిలో అల్లాహ్ యొక్క స్తూతి, కృతజ్ఞతల జెండా ఉంటుంది, మొదటగా పుల్ సిరాత్ ( వంతెన) దాటేది ఆయనే, మొదటగా స్వర్గపు ద్వారాన్ని తట్టేది. మొదటగా స్వర్గములో ప్రవేశించేది కూడా ఆయనే.

సర్వలోకాల కోసం దయామయుడు

ముహమ్మద్ ప్రవక్త (స) వారిని అల్లాహ్ సర్వ లోకాలకు ఒక కారుణ్యమూర్తిగా పంపబడ్డారు, వారి యొక్క సందేశము ఇద్దరికి ఉద్దేశించబడినది ఒకరు మనుషులు మరొకరు జీన్నులు. ప్రవక్త (స) వారి సందేశము సర్వ మానవాళి కోసం పంపబడినది. మరియు మేము నిన్ను (ఓ ప్రవక్తా!) సర్వలోకాల వారి కొరకు కారుణ్యంగా మాత్రమే పంపాము. (అల్ అన్ బియా -107)

తన దివ్య గ్రంధములో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : మరియు (ఓ ముహమ్మద్!) మేము నిన్ను సర్వమానవుల కొరకు పంపాము. (సబా : 28) (ఓ ముహమ్మద్!) వారిలో ఇలా అను: "మానవులారా! నిశ్చయంగా, నేను మీ అందరి వైపునకు (పంపబడిన) అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడను. [అల్-అరాఫ్: 158].

ప్రవక్త (స) ను అల్లాహ్ మానవాళిని బహుదైవారాధన, అవిశ్వాసం మరియు అజ్ఞానం నుండి తీయడానికి ఒక కారుణ్య మూర్తిగా చేసి పంపాడు, వీరు (స) జనులకు జ్ఞాన కాంతులు, విశ్వాసం, ఏకత్వం వైపుకు ఆహ్వానించారు, వీటి కారణంగా మానవాళి అల్లాహ్ యొక్క క్షమాపణ, ఆయన సంతుష్ఠత పొంది ఆయన శిక్ష నుండి కాపాడుకోగలదు.

వారిని విశ్వసించడం మరియు అనుసరించడం తప్పనిసరి

ముహమ్మద్ (స) వారి పై అవతరించిన సందేశం పూర్వపు సందేశాలన్నింటిని రద్దు చేసినది, అల్లాహ్ అవతరింపజేసిన ఈ చివరి సందేశమే అల్లాహ్ వద్ద అంగీకార యోగ్యమైనది, ఈ ఒక్క మార్గం ద్వారా మాత్రమే మనిషి స్వర్గానికి చెరగలడు, ఆయన(స) ప్రవక్తలలోకెల్లా గౌరవనీయమైన ప్రవక్త, ఆయన ఉమ్మతు ఉత్తమమైన ఉమ్మతు, వీరిపై అవతరించిన దైవధర్మము పరిపూర్ణమైన దైవధర్మము.

.మరియు ఎవడైనా అల్లాహ్ కు విధేయత (ఇస్లాం) తప్ప ఇతర ధర్మాన్ని అవలంబించగోరితే అది ఏ మాత్రమూ స్వీకరించబడదు మరియు అతడు పరలోకంలో నష్టపడేవారిలో చేరుతాడు. (ఆలె ఇమ్రాన్ : 85)

అబూ హురైరా (స) వారి ఉల్లేఖనం : ప్రవక్త (స) వారు ఇలా సెలవిచ్చారు : ఎవరి గుప్పిట్లో అయితే ముహమ్మద్ యొక్క ప్రాణం ఉన్నదో అతని సాక్షిగా చెబుతున్నాను, ఈ ఉమ్మతులో ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రతి యూదుడు, ప్రతి క్రైస్తవుడు నా సందేశాన్ని విని, నాకు పంపబడిన దానిని విశ్వసించకుండా చనిపోతే అతడు నరకవాసులలో ఒకడవుతాడు. ముస్లిం (153).

ప్రవక్త (స) వారి ద్వారా వెలువడిన అద్భుతాలు వారు దైవ ప్రవక్త అని సూచిస్తున్నాయి

మన ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స) వారిని అల్లాహ్ మహిమాన్విత అద్భుతాలతో, స్పష్టమైన సూచనలతో తోడ్బాటునిచ్చాడు, ప్రవక్త(స) వారి ప్రవక్తత్వం మరియు వారి సందేశం అనేది యదార్ధ సత్యం అవి ఈ అద్భుతాలు సాక్షమిస్తాయి. ఈ మహిమలలో కొన్ని :

దివ్యఖుర్ఆను

మన ప్రవక్త (స) వారికి ఇవ్వబడిన అతిపెద్ద సూచన మరియు అద్భుతం ఏదైనా ఉంది అంటే అది దివ్యఖురాను, ఇది మనుషుల మనస్సుల బుద్ధి మరియు మనస్సులతో సంభాషిస్తుంది, అంతిమ దినం వరకూ ఈ మహిమాన్విత సూచన అనేది శాశ్వతంగా ఉండబోతున్నది, దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశమే ఉండదు, తన భాష మరియు తన శైలిలో ఇదొక అద్భుతము, తన ధార్మిక నియమాలు, ఆదేశాలు మరియు అది అందించే సమాచారంలో అదొక అద్భుతం.

అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : ఇలా అను: "ఒకవేళ మానవులు మరియు జిన్నాతులు అందరూ కలిసి, ఈ ఖుర్ఆన్ వంటి దానిని కల్పించి తీసుకు రావటానికి ప్రయత్నించినా - వారు ఒకరి కొకరు తోడ్పడినప్పటికీ - ఇటువంటి దానిని కల్పించి తేలేరు."

చంద్రుడు రెండుగా చీలిపోవడం

అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : ఆ ఘడియ దగ్గరకు వచ్చింది మరియు చంద్రుడు పూర్తిగా చీలిపోయాడు. అయినా (సత్యతిరస్కారులు), అద్భుత సూచనను చూసినా తమ ముఖాలను త్రిప్పుకుంటున్నారు. మరియు: "ఇది ఎప్పటినుంచో జరుగుతూ వస్తున్న మంత్రజాలమే." అని అంటున్నారు. (ఖమర్ : 1, 2) దైవప్రవక్త (స) వారి కాలములో చంద్రుడు రెండుగా విడిపోవడం అనేది జరిగినది, దానిని ఖురైషు తెగవారు మరియు ఇతరులు కూడా చూశారు.

తన(స) ముందున్న తక్కువ ఆహారాన్ని ఎక్కువగా చేయడం

దానినుండి వారి (స) తోటివారందరూ తిన్నా తరువాత కూడా మిగిలి ఉంటుంది, దీని గురించి సమురా బిన్ జూన్దుబ్ వారు ఇలా ఉల్లేఖించారు : మేమందరమూ దైవప్రవక్త (స) వారి సమక్షముల్లో ఉన్నప్పుడు వారి వద్ద ఆహారపు పళ్ళెం తీసుకురాబడినది, దానిలో సరీద్ అనబడే ఆహారం ఉన్నది. దాని నుండి వారు (స) మరియు అక్కడున్న చాలా మండి తిన్నారు, ఆ రోజు దాదాపు మధ్యాహ్నం వరకూ ఒకదాని తరువాత ఒకరు దానిని పంచుతూనే ఉన్నారు, ముస్నద్ అహ్మద్ [20135]

అగోచర విషయాల గురించి దైవప్రవక్త (స) వారు తెలియజేయడం

వారు తెలియపరచినవి జరుగుతాయి, ఇప్పటికే వాటిలో చాలా జరిగాయి, ఆయన చెప్పినవి ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి

అనస్ (ర) వారి ఉల్లేఖనం : ఉమర్ బిన్ ఖత్తాబ్ (ర) వారు బద్ర్ యుద్ధంలోని వారి గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చారు : బద్ర్ యుద్దములో ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ(ఏ ప్రాంతములో) చనిపోబోతున్నారో తెలియజేస్తూ దైవప్రవక్త (స) వారు మాకు చూపించారు. (యుద్ధానికి) ఒక రోజు ముందు చూపిస్తూ ఇలా సెలవిచ్చారు : ఇది రేపు ఫలానా వ్యక్తి అంతమొందబోయే ప్రాంతము ఇన్ షా అల్లాహ్. ఉమర్(ర) వారు ఇలా అంటున్నారు : ఎవరైతే వారిని (స) ధర్మము ఇచ్చి పంపించాదో అతని సాక్షిగా చెబుతున్నాను. ఖచ్చితంగా వారు(స) తెలియజేసిన ప్రాంతములో వారి(స) వల్ల ఎక్కడా తప్పు జరగలేదు (వారు ఖచ్చితంగా అక్కడే చనిపోయారు). ముస్లిం [2873].

తమ ఉమ్మతు పై దైవ ప్రవక్త (స) వారి హక్కులు

దైవప్రవక్త (స) వారి ఉమ్మతు పై అనేక హక్కులు ఉన్నాయి. వీటిలో ఈ క్రిందివి ఉన్నాయి

1. వారి (స) ప్రవక్తత్వాన్ని విశ్వసించడం

వారి(స) ప్రవక్తత్వం పై, వారి(స) సందేశం పై విశ్వాసం కలిగి ఉండడం మరియు వారి(స) సందేశం గత సందేశాలన్నింటినీ రద్దు చేసినదని విశ్వసించడం.

2. వారిని (స) విశ్వసించడం

వారు(స) చెప్పిన దానిని విశ్వసించాలి, ఆజ్ఞాపించిన దానిపై ఆచరించాలి, వారించిన, నిషేదించిన దాని నుండి దూరంగా ఉండాలి, ధార్మికంగా వారు (స) చెప్పిన విధానంగా అల్లాహ్ యొక్క ఆరాధన చేయాలి.తన దివ్య వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : మరియు ప్రవక్త మీకు ఇచ్చిన దానిని తీసుకోండి మరియు అతను మీకు నిషేధించిన దానికి దూరంగా ఉండండి. [అల్-హష్ర్: 7].

3. వారి వద్ద ఏదైతే వచ్చినదో దానిని విశ్వసించడం

ప్రవక్త (స) వారు చెప్పిన మాటలను అంగీకరించడం, వారి ఆదర్శాన్ని పాటించడం తప్పనిసరి. అలాగే వారు చేసిన మార్గదర్శం పట్ల గౌరవ మర్యాదలు కలిగిఉండడం తప్పనిసరి. తన దివ్య వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : అలా కాదు, నీ ప్రభువు సాక్షిగా! వారు తమ పరస్పర విభేదాల విషయంలో నిన్ను న్యాయనిర్ణేతగా స్వీకరించనంత వరకు మరియు (ఓ ప్రవక్తా!) నీవు ఏ నిర్ణయం చేసినా దానిని గురించి వారి మనస్సులలో ఏ మాత్రం సంకోచం లేకుండా దానికి (యథాతథంగా) శిరసావహించనంత వరకు, వారు (నిజమైన) విశ్వాసులు కాలేరు! [అన్-నిసా: 65].

4. వారి(స) ఆజ్ఞాలను ఉల్లంఘించకుండా జాగ్రత్త వహించడం

దైవప్రవక్త (స) వారి ఆదేశానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడం నుండి దూరంగా ఉండాలి, వారి ఆదేశానికి విరుద్ధత అనేది మార్గ భ్రష్ఠత, అరాచకం మరియి కఠిన శిక్షకు దారి తీస్తుంది. తన దివ్య వచనంలో అల్లాహ్ ఇలా సెలవిస్తున్నాడు : దైవప్రవక్త ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించే వారు, తాము ఏదైనా ఆపదలో చిక్కుకు పోతారేమోననీ లేదా బాధాకరమైన శిక్షకు గురి చేయబడతారేమోనని భయపడాలి. [అన్-నూర్: 63].

5. జనులందరికన్నా కూడా వారి పట్ల అత్యధికంగా ప్రేమ భావాన్ని కలిగి ఉండడం

.

6. వారు తమ దైవసందేశాన్ని సంపూర్తిగా అందజేశేశారని విశ్వసించడం

.

.

మీరు విజయవంతంగా మీ పాఠాలను పూర్తి చేశారు


పరీక్ష మొదలుపెట్టండి