Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Bức thông điệp của Thiên Sứ Muhammad ﷺ.

Thượng Đế Allah Đấng Thông Toàn đã gửi những vị Sứ Giả với những sự khôn ngoan vĩ đại, Ngài đặt ấn dấu cuối cùng trong họ bằng Thiên Sứ Muhammad ﷺ và ban cho Người ân điển hơn những người khác. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những sự khôn ngoan đó và quyền lợi của Thiên Sứ ﷺ đối với cộng đồng Ummah của Người.

  • Để biết được sự khôn ngoan trong việc gửi những vị Sứ Giả [cầu xin bằng an cho họ].
  • Để cảm nhận được sự ưu việt của Thiên Sứ ﷺ so với những người khác.
  • Biết được một số quyền lợi của Thiên Sứ ﷺ đối với cộng đồng của Người.

Sự cần thiết của nhân loại đến những vị Sứ Giả.

Bằng sự khôn ngoan và thương xót Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã gửi đến mỗi cộng đồng một người cảnh báo (Sứ Giả), giải thích cho họ biết những gì mà Thượng Đế Allah đã ban xuống cho những bề tôi của Ngài về tôn giáo và sự hướng dẫn, với điều đó chỉnh đốn tình trạng của họ ở trên thế gian và Ngày Sau, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Và không một cộng đồng nào mà lại không có một Người cảnh báo được cử phái đến với họ} [Chương Fatir, câu: 24].

Không có một con đường nào dẫn đến hành phúc và thành công, cả trên thế giới này và cả ở Đời Sau, ngoại trừ tuân theo sự hướng dẫn của các vị Sứ Giả, và sẽ không có cách nào để biết điều tốt và điều xấu một cách chi tiết ngoại trừ từ phía họ, và sẽ không thể nhận được sự hài lòng của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao ngoại trừ thông qua bàn tay của họ, những sự tốt đẹp từ hành động, lời nói, đạo đức không gì ngoại trừ từ sự hướng dẫn của họ và những gì họ đã mang đến.

Đức tin Iman rằng Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] là vị Sứ Giả và Thiên Sứ.

Đức tin rằng Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] là vị Sứ Giả của Allah và Thiên Sứ của Ngài, Người là vị tốt nhất so với những người đầu tiên và người cuối cùng, là ấn dấu vị Thiên Sứ cuối cùng của các vị Thiên Sứ sẽ không còn vị Thiên Sứ nào sau người. Người đã truyền tải bức thông điệp, hoàn thành sự ủy thác, khuyên bảo cộng đồng Ummah, và đấu tranh vì con đường chính nghĩa của Thượng Đế Allah bằng tất cả mọi sự nhiệt quyết của Người.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Muhammad là Sứ Giả của Allah} [Chương Al-Fath, câu: 29].

Bắt buộc đối với tất cả chúng ta phải tin tưởng Người trong những gì Người thông báo, tuân theo những gì Người ra lệnh, và chúng ta tránh xa những gì Người ngăn cấm và cảnh báo, chúng ta thờ phượng Allah theo Sunnah của Người, và noi theo tấm gương của Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Vị Sứ Giả cuối cùng trong các vị Sứ Giả.

Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], Người là Dấu Ấn là vị Sứ Giả cuối cùng trong các vị Sứ Giả, và sẽ không có vị Sứ Giả sau Người, bức thông điệp của Người là bức thông điệp cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của những thông điệp từ bầu trời trước đây, và tôn giáo của Người là tôn giáo cuối cùng của các tôn giáo.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Muhammad không phải là cha của bất kỳ ai trong số những người đàn ông của các ngươi mà Y chính là vị Thiên Sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng. Quả thật, Allah hằng biết tất cả mọi thứ} [Chương Al-Ahzab, câu: 40].

Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông], thuật lại từ Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói: «Sự tương đồng giữa Ta và những vị Sứ Giả trước Ta, cũng giống như người đàn ông xây dựng một ngôi nhà, y xây một cách tỉ mỉ và thật đẹp, ngoại trừ còn thiếu một viên gạch ở một góc, rồi mọi người đi vòng quanh, và ngạc nhiên về nó, họ nói: Tại sao viên gạch vẫn chưa được đặt ở vị trí này? Người nói: “Ta là viên gạch và Ta là vị Sứ Giả cuối cùng (nói về sự toàn diện, cao quý của Sứ Giả Muhammad, Người là mảnh ghép cuối cùng, tốt đẹp nhất tạo nên sự vững chắc và hoàn hảo cho cả khối)». [Al-Bukhari, số: 3535]

Vị Sứ Giả và Thiên Sứ cao quý nhất.

Sứ Giả Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] của chúng ta, là vị Sứ Giả cao quý nhất, đúng hơn là người tạo vật tốt đẹp nhất trong tất cả các tạo vật, có một vị trí cao nhất đối với Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã nâng cấp bậc và địa vị của Người lên cao nhất, Người là tạo vật tốt đẹp và cao quý, vinh dự nhất đối với Ngài Đấng Vinh Quang, Ngài phán: {Allah đã ban cho Ngươi Thiên Kinh (Qur’an) và sự khôn ngoan (Sunnah) và Ngài đã dạy cho Ngươi những điều Ngươi chưa từng biết trước đây. Quả thật, ân huệ mà Allah đã ban cho Ngươi thật vĩ đại biết bao} [Chương Al-Nisa, câu: 113].

Người là người cao quý nhất, người đứng đầu con cháu Adam (con người), Người đầu tiên được phục sinh trở lại từ cõi mộ, là người biện hộ đầu tiên, người đầu tiên lời biện hộ được chấp nhận, và trong tay Người cầm lá cờ mang biểu ngữ táng dương vào Ngày Phục Sinh, và là người đầu tiên đi qua cây cầu sira’t, là người đầu tiên gõ cánh cửa Thiên Đàng, và là người đầu tiên vào Thiên Đàng.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã gửi Thiên Sứ Muhammad đến như một sự thương xót, hồng phúc cho vũ trụ và muôn loài, thông điệp của Người chung cho hai loài phải chịu trách nhiệm giáo luật: con người và loài Jin (ma quỷ), và bức thông điệp của Người giành cho tất cả nhân loại, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {TA (Allah) cử Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để mang lại hồng phúc cho vũ trụ và muôn loài} [Chương Al-Ambiya, câu: 107].

Sự thương xót, hồng phúc cho vũ trụ và muôn loài.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Và TA (Allah) cử phái Ngươi (hỡi Thiên Sứ) đến chỉ để làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo cho toàn bộ nhân loại} [Chương Saba, câu: 28], và Ngài phán: {(Hỡi Thiên Sứ!) Ngươi hãy nói: “Hỡi nhân loại! Ta đích thực là Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các ngươi} [Chương Al-A'raf, câu: 158].

Vì vậy, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã gửi Người đến như một sự thương xót, hồng phúc cho vũ trụ và muôn loài, để đưa họ từ nơi tăm tối của sự tổ hợp đa thần, sự phủ nhận và thiếu hiểu biết đến với ánh sáng của tri thức, đức tin và sự độc tôn Allah duy nhất, để họ có thể đạt được sự tha thứ và sự hài lòng của Allah và được cứu rỗi khỏi sự trừng phạt và thịnh nộ của Ngài.

Bắt buộc tin tưởng nơi Người và tuân theo bức thông điệp của Người.

Bức thông điệp của Thiên Sứ Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] thay thế cho những bức thông điệp trước đây, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao sẽ không chấp nhận tôn giáo của một ai ngoại trừ tuân theo Thiên Sứ Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], và cũng không một ai có thể đến được với niềm hạnh phúc Thiên Đàng ngoại trừ đi theo đường lối của Người, và Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] là vị Sứ Giả cao quý nhất, và cộng đồng của Người là cộng đồng tốt đẹp nhất, mang một bộ giáo luật hoàn hảo nhất.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {“Ai chọn lấy một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì việc làm đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận và ở Đời Sau y sẽ là một trong những kẻ thua thiệt.”} [Chương Ali-Imran, câu: 85].

Ông Abu Hurairah [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại từ Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], nói rằng: «Thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhamamd nằm trong tay của Ngài, bất kỳ ai trong cộng đồng này, dù là người Do Thái Giáo, hay Thiên Chúa Giáo nghe nói đến Ta sau đó chết đi mà không tin tưởng vào bức thông điệp mà đã được Ta mang đến, thì sẽ thuộc nhóm bạn của Hỏa Ngục» [Ahmad, số: 8609].

Những phép lạ của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] chứng minh thông điệp của Người.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã cho hiển thị dưới đôi tay của vị Sứ Giả của chúng ta Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] những phép lạ kỳ diệu, và những đấu hiệu rõ ràng, là bằng chứng chứng minh sự trung thực của sứ mạng Thiên Sứ và bức thông điệp của Người, và những phép lạ này:

Thiên Kinh Qur'an.

Dấu hiệu lớn nhất mà Allah ban nó cho Thiên Sứ của chúng ta [cầu xin bình an và phuc lành cho Người] đó là Thiên Kinh Qur'an, Nó đề cập đến những linh hồn và tâm trí, và những câu Kinh vĩnh viễn sẽ tồn tại cho đến Ngày Phán Xét cuối cùng, Nó sẽ không thể thay đổi hoặc chỉnh sửa thêm bớt, sự kỳ diệu trong ngôn ngữ và lời văn của Nó, sự kỳ diệu trong giáo luật và quy định, và sự kỳ diệu trong thông tin của Nó.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Ngươi hãy nói với họ: “Dẫu cho loài người lẫn loài Jinn (ma quỉ) có hợp sức với nhau để sáng tác ra một kinh sách giống như kinh Qur’an này đây thì chắc chắn họ cũng không thể mang đến một quyển giống như nó ngay cả họ có nỗ lực và cố gắng đến mấy đi chăng nữa.”} [Chương Al-Isra', câu: 88].

Mặt trăng bị chia thành đôi.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Giờ Tận Thế đã đến gần, và mặt Trăng đã tách (làm đôi). Nếu (những kẻ thờ đa thần) thấy một phép lạ, chúng quay đi và nói: “(Đây là một trò ảo thuật tiếp tục (đánh lừa)”} [Chương Al-Qamar, câu: 1-2]. Quả thật, sự kiện mặt trăng bị chẻ ra làm đôi đã xảy ra trong cuộc đời của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], người Quraish và những người khác đã chứng kiến nó.

Tất cả những ai ở cùng với Người ăn mà vẫn còn dư lại, sự việc đó được kẻ lại bởi ông Samurah Bin Jundab, ông nói rằng: Khi chúng tôi đang ở cùng với Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành co Người] thì có người mang đến một bát lớn chứa món súp. Ông nói: «thế là Người và mọi người cùng ăn, nhóm người tiếp tục ăn cho đến khi gần tới trưa, từng nhóm người ăn xong sau đó đứng dậy rời đi và nhóm khác đến tiếp nối nhau». [Ahmad, số: 20135].

Thức ăn nhiều thêm dưới bàn tay của Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Thông tin của Người [cầu xin bình an và phúc lành co Người] về những điều vô hình.

Sự việc xảy ra như những gì Người đã thông tin, rất nhiều điều đã xảy ra từ những gì Người đã cho biết, và chúng ta vẫn tiếp tục nhìn thấy sự việc đang xảy ra từ những gì Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã thông tin về nó.

Ông Anas [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại từ ông Umar Bin Al-Khattab [cầu xin hài lòng về Người], ông kể cho họ nghe về người dân Badr, ông nói: Quả thật, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã chỉ cho chúng tôi biết nơi hi sinh của người dân Badr, vào hôm qua (một ngày trước trận chiến ), Người (Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người]) nói: «Đây là nơi hi sinh của một người vào ngày mai, nếu Allah muốn». Ông Umar nói: Thề bởi Đấng đã gửi Người đến với sự thật, họ đã không sai nơi mà Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đã chỉ định cho họ. [Muslim, số: 2873].

Quyền của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đối với cộng đồng của Người.

Quyền của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đối với cộng đồng của Người rất nhiều, bao gồm các quyền sau:

1. Tin tưởng vào sứ mạng Thiên Sứ của Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Đức tin vào sứ mạng Thiên Sứ của Người và bức Thông Điệp từ Người, và tin rằng bức Thông Điệp của Người thay thế cho tất cả những bức Thông Điệp trước đây.

2. Tin tưởng nơi Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Tin tưởng vào những gì Người thông tin, tuân lệnh Người trong những gì Người ra lệnh, và từ bỏ tránh xa những gì Người nghiêm cấm, và phản đối, không thờ phượng Allah ngoại trừ với những gì Người hướng dẫn, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Những gì Sứ Giả (Muhammad) mang đến cho các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy nó; và những gì Y cấm các ngươi thì các ngươi hãy dừng lại.} [Chương Al-Hashr, câu: 7].

3. Đón nhận những gì đến từ Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Bắt buộc đối với tất cả chúng ta phải đón nhận những gì đến từ Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], và phải tuân theo Sunnah của Người, và phải làm cho sự hướng dẫn của Người như một nơi của sự tôn kính và vinh quang, Allah Đấng Tối Cao phán: {TA xin thề với Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad), họ sẽ không có đức tin thực sự cho đến khi nào họ tự đến yêu cầu Ngươi phân xử việc tranh chấp giữa họ rồi không cảm thấy trong lòng uất ức về quyết định của Ngươi và họ hoàn toàn chịu qui phục.} [Chương Al-Nisa, câu: 65].

4. Cẩn trọng với những điều trái với lệnh của Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Chúng ta phải cẩn trọng với những điều trái với lệnh của Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], bởi những sự trái lệnh của Người là nguyên nhân của những sự bất đồng, lầm lạc, và sự trừng phạt đau đớn, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Do đó, những ai trái lệnh của Y hãy coi chừng gặp phải họa hoặc gặp phải sự trừng phạt đau đớn.} [Chương An-Nur, câu: 63].

5. Dành tình yêu thương cho Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] hơn tình yêu thương bất kỳ người nào khác trong nhân loại.

Phải dành tình yêu thương cho Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] hơn tình yêu thương dành cho bản thân, cha, mẹ và tất cả mọi tạo vật khác. Ông Anas [cầu xin Allah hài lòng về ông] thuật lại: Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] nói rằng: «Các người sẽ không có đức tin hoàn hảo, cho đến khi nào các người dành tình yêu thương cho Ta hơn tình yêu thương dành cho cha, mẹ các người, và hơn tất cả mọi người trong nhân loại». [Al-Bukhari, số: 15]

6. Đức tin rằng quả thật Người [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] là người truyền bá bức Thông Điệp.

Bắt buộc phải có đức tin Iman rằng quả thật Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] là người truyền bá bức Thông Điệp, và hoàn thành điều ủy thác, khuyên bảo cộng đồng, Không điều tốt đẹp nào mà người không hướng dẫn cộng đồng Người đến với nó và thực hiện nó, và không một điều xấu nào mà Người không cảnh báo cộng đồng người về điều đó và ngăn cấm nó, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: { Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh tôn giáo cho các ngươi, TA đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi, và TA đã hài lòng chọn Islam làm tôn giáo cho các ngươi. Tuy nhiên, người nào do quá đói (phải ăn những thứ cấm kia để sinh tồn) chứ không có khuynh hướng phạm tội thì quả thật Allah là Đấng Hằng Lượng Thứ, Hằng Khoan Dung.} [Chương Al-Ma’idah, câu: 3].

Những vị bạn đạo Sahabah đã làm chứng cho Thiên Sứ trong một buổi tập trung lớn nhất của họ, ngày mà Người thuyết giảng cho họ, ngày Hajj Al-Wida (Hajj cuối cùng của Thiên Sứ). Trong Hadith được thuật lại bởi ông Jabir, thuật lại từ Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], Người nói: «Và các người sẽ được hỏi về Ta, vậy các người sẽ nói gì?» Họ nói: chúng tôi làm chứng quả thật Người đã truyền bá bức thông điệp, và hoàn thành lời khuyên bảo, và Người nói: Người chỉ ngón trỏ lên trời và chỉ nó vào mọi người (nói): «Lạy Allah, Xin Ngài hãy làm chứng, lạy Allah xin Ngài hãy làm chứng» [Muslim, số: 1218].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra