Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Zakah.

  • Zakah là nền tảng thứ ba trong các trụ cột của tôn giáo Islam, Thượng Đế Allah đã quy định bắt buộc để nhắc nhở người cho và người nhận để thanh tẩy họ. Tuy nhìn bề ngoài tài sản sẽ bị giảm nhưng những gì để lại của nó là sự gia tăng tài sản và ân phúc, sự gia tăng về tài sản và gia tăng đức tin trong tim người cho Zakah.

Những bài học

Zakah; Sự thật và ý nghĩa của Zakah.
Những loại tài sản nào bắt buộc phải xuất Zakah.