Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Taharah (Sự tẩy sạch)

Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong tôn giáo Islam chỉ sau hai câu chứng nhận tuyên thệ Shahadah. Và bởi vì lễ nguyện Salah sẽ không được chấp nhận nếu không có Taharah (sự tẩy sạch), nên sẽ rất phù hợp đối với những học viên bằng việc bắt đầu học những giáo luật Taharah để lễ nguyện Salah được chấp nhận.

Những bài học

Cung cách đi vệ sinh và cách thức làm sạch.
Đại Hadath và sự tắm rửa.
Những trường hợp đặc biệt trong tẩy rửa Taharah.
Những Sunnah Al-Fitrah.

Các Video