Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Kiểm tra : Đức tin Iman

35

Những câu hỏi

12

Những bài học

22,840

الطلاب

Thông qua bài kiểm tra xếp lớp, bạn sẽ có thể biết trình độ của mình trong tất cả các bài học (Đức tin Iman) trên nền tảng Taa. Bài kiểm tra này bao gồm 35) câu hỏi được chọn từ tất cả các bài học (Đức tin Iman) trong nền tảng. Không có đậu hoặc rớt trong bài kiểm tra này, nhưng bạn sẽ vượt qua tất cả các bài học (: topic) trên nền tảng mà bạn có thể trả lời tất cả các câu hỏi của nó một cách chính xác.