Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Đức tin Iman nơi Uluhiyah của Thượng Đế Allah.

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao Ngài là Thượng Đế Chân Lý, và tất cả những thần linh (vật) khác được tôn thờ ngoài Ngài đều là thần linh giả dối. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của Tauheed Uluhiyah và sự quan trọng của nó.

Mục tiêu:

  • Hiểu được ý nghĩa của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao.
  • Hiểu được sự quan trọng của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao.

Ý nghĩa của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Thượng Đế Allah Đấng Tối cao.

Là đức tin kiên định rằng Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao, Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận được sự thờ phượng với mọi hình thức công khai hay thầm kín. Độc tôn Allah duy nhất trong mọi hình thức thờ phượng, như Du'a (cầu xin), kính sợ, phó thác, cầu xin sự trợ giúp, cầu nguyện Salah, Zakat, nhịn chay, không có Đấng Thờ Phượng nào đúng thực xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao, Allah Đấng Tối Cao phán: (Thượng Đế của các người chỉ có một Đấng Duy nhất. Bởi thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo; và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài trong việc thờ phượng Ngài.) [Chương Al-Kahf, câu: 110].

Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao cho chúng ta biết rằng quả thật chỉ có một Thượng Đế duy nhất, tức chỉ có một Đấng Thờ Phượng duy nhất, bởi thế không được công nhận một thần linh nào khác Ngài, và không được thờ phượng ai (vật) ngoài Ngài.

(Quả thật, Thượng Đế của các ngươi chỉ có một mình Allah, Ngài là Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế đích thực nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao quát hết mọi thứ.) [Chương Taha, câu: 98].

Tầm quan trọng của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao:

Tầm quan trọng của đức tin Iman nơi Uluhiyah của Allah Đấng Tối Cao biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau:

1. Đó là mục đích vủa việc tạo hóa loài Jin (ma quỷ) và loài người.

Chúng đã không được tạo ra ngoại trừ để thờ phượng Thượng Đế Allah duy nhất, không tổ hợp một ai (vật) khác cùng với Ngài, Allah Đấng Vinh Quang phán: (Và TA (Allah) đã tạo hóa loài Jin (ma quỷ) và loài người mục đích chỉ để thờ phụng TA) [Chương Az-Za'riyat, câu: 56].

2. Đó là mục đích của việc cử phái các vị Thiên Sứ và mặc khải các Kinh Sách.

Mục đích của việc đó là để kêu gọi sự tạo hóa đến với sự thờ phượng Thượng Đế Allah Duy Nhất, và phủ nhận tất cả mọi sự thờ phượng khác ngoài Allah, như Thượng Đế Allah Đấng Vinh Quang phán: (Và quả thật, TA đã cử một Sứ Giả đến cho mỗi cộng đồng (với Mệnh Lệnh): “Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần") [Chương Al-Nahl, câu: 36].

3. Đó là bổn phận bắt buộc đầu tiên đối với mỗi con người.

Như đã được nói đến trong lời di huấn của Thiên Sứ ﷺ dành cho Mua'z Bin Jabal [cầu xin Allah hài lòng về ông] khi Người cử ông đến đất nước Yemen, Người dặn dò ông: «Ngươi hãy đi đến cộng đồng thuộc người dân Kinh Sách, điều đầu tiên mà ngươi làm đó là kêu gọi họ đến với sự tôn thờ Thượng Đế Allah Đấng Toàn Năng» [Al-Bukhari, số: 1389, và Muslim, số: 19].

4. Đức tin nơi Uluhiyah là ý nghĩa thực sự của câu tuyên thệ không có Thượng Đế đích thực nào xứng đáng được tôn thờ ngoại trừ Thượng Đế Allah duy nhất.

Thượng Đế có nghĩa là Đấng được tôn thờ, và không có Đấng được tôn thờ nào đúng thực ngoại trừ Thượng Đế Allah, không được phép hướng bất kỳ hình thức thờ phượng nào đến ai (vật) khác Ngài.

5. Quả thật đức tin Iman nơi Uluhiyah là kết quả hợp lý của đức tin rằng Thượng Đế Allah là Đấng Tạo Hóa, Đấng Điều Hành, Đấng Thống Trị.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra