Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Kiểm tra : Đức tin Iman nơi các Đại Danh và Thuộc Tính của Thượng Đế Allah.

4

Những câu hỏi

3

Số điểm yêu cầu để đậu kiểm tra.

2

Hãy nổ lực trong tất cả các câu hỏi.

20,152

Các học viên

Bài kiểm tra bao gồm Đức tin Iman nơi các Đại Danh và Thuộc Tính của Thượng Đế Allah. Từ 4 Những câu hỏi
Để vượt qua bài kiểm tra bạn phải trả lời 3 Những câu hỏi Với hình thức đúng