Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Ý nghĩa chương Al-Fatihah.

Chương Al-Fatihah thuộc nền tảng quan trọng nhất trong lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah sẽ không có giá trị nếu thiếu nó. Trong phần này chúng ta sẽ học những ý nghĩa của chương kinh vĩ đại này.

Mục tiêu

  • Tìm hiểu ý nghĩa của những câu Kinh trong chương Al-Fatihah.

Ý nghĩa của chương kinh Al-Fatihah.

Đọc chương Al-Fatihah thuộc những nền tảng quan trọng nhất của lễ nguyện Salah, lễ nguyện Salah sẽ không có giá trị nếu thiếu nó.

Bề tôi xin ca ngợi và tán dương Allah về tất cả mọi thuộc tính, hành động, ân huệ của Ngài bằng cả lòng yêu thương và tôn vinh, Đấng Chủ Tể có nghĩa là Đấng Tạo Hóa, Đấng Điều Hành, Chế Ngự, và Trông Coi vũ trụ và mọi vạn vật, còn vũ trụ và muôn loài có nghĩa là tất cả những gì khác với Allah từ con người, Jinn, các Thiên thần, các loài động vật, và tất cả mọi vạn vật trong vũ trụ.

Đây là hai đại danh của Allah thuộc các đại danh của Allah, (الرَّحمَنِ) – (Đấng rất mực Độ Lượng) với tất cả mọi tạo vật của Ngài trên thế gian, (الرَّحِيمِ) – (Đấng rất mực Khoan dung) chỉ với những ai có đức tin (tín đồ Muslim).

Có nghĩa là Đức Vua toàn quyền phán xét để thưởng phạt vào Ngày Phục Sinh. Lời phán này nhằm nhắc nhở người Muslim nghĩ đến Ngày Sau, hối thúc y nỗ lực làm việc thiện và ngoan đạo.

Bầy tôi chỉ thờ phượng riêng một mình Ngài duy nhất, bầy tôi sẽ không tổ hợp cùng với Ngài bất cứ thần linh nào khác trong thờ phượng, bầy tôi chỉ cầu xin sự phù hộ và giúp đỡ nơi Ngài vì tất cả mọi sự việc đều nằm trong tay Ngài, và không ai có khả năng chi phối một điều gì dù điều đó chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử.

Cầu xin Ngài hãy dẫn dắt, soi sáng và phù hộ bầy tôi đến với con đường chân lý và xin Ngài làm bầy tôi vững bước trên con đường đó cho đến lúc quay trở về trình diện Ngài. Và con đường chân lý là tôn giáo Islam, tôn giáo sẽ dẫn lối đến với sự hài lòng của Allah và Thiên Đàng của Ngài, và đây chính là tôn giáo mà vị Nabi, vị Thiên Sứ cuối cùng Muhammad ﷺ đã hướng dẫn, và không có con đường nào khác dẫn người bề tôi đến với sự hạnh phúc ngoại trừ thẳng bước trên con đường này.

Con đường mà Ngài đã hướng dẫn các vị Nabi cũng như những người ngoan đạo nhận thức được điều chân lý và đi theo nó. Và xin Ngài hãy giúp bầy tôi tránh xa khỏi con đường của những kẻ mà Ngài giận dữ và phẫn nộ, đó là con đường của những kẻ biết điều chân lý nhưng không làm theo và họ là những người Do Thái và những ai đi theo họ; và cũng xin Ngài giúp bề tôi tránh xa khỏi con đường của những kẻ lầm lạc, và họ là những người không được hướng dẫn đến với chân lý, họ là những người Thiên Chúa và những ai đi theo họ.

Hãy lắng nghe giọng đọc chương Al-Fatihah.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra