Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Ý nghĩa của lễ nguyện Salah và ân phúc của nó.

Lễ nguyện Salah mang một vị thế vô cùng quan trọng trong tôn giáo Islam, và nó là trụ cột thiết yếu trong cuộc sống của một người Muslim. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần này về ý nghĩa của lễ nguyện Salah, giá trị và ân phúc của nó.

Mục tiêu

  • Hiểu được ý nghĩa của lễ nguyện Salah.
  • Hiểu được vị thế của lễ nguyện Salah trong tôn giáo Islam.
  • Hiểu được ân phúc và sự quan trọng của lễ nguyện Salah.

Ý nghĩa của lễ nguyện Salah.

Ý nghĩa từ ngữ của lễ nguyện Salah là: Du-a (Sự cầu xin), và nó là sự liên kết giữa một người bề tôi với Rabb (Thượng Đế), và Đấng Tạo Hóa của y, nó bao gồm những ý nghĩa cao quý nhất của sự thờ phượng, tìm kiếm sự giúp đỡ, che chở của Thượng Đế Allah, trong lễ nguyện Salah người bề tôi thì thầm những lời cầu xin cứu rỗi, và tụng niệm Ngài, để y thanh tẩy bản thân, y gợi nhớ lại thực tại của y, và thực tại của thế gian này mà y đang sống trong đó, y cảm nhận sự vĩ đại của Ngài và lòng thương xót của Ngài. Và khi một người bề tôi hướng về Ngài trong lễ nguyện Salah sẽ kiên định trên những quy định giáo luật của Allah, và tránh xa khỏi những bất công, xấu xa, và bất tuân. Như Allah Đấng Tối Cao phán: (Quả thật, lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế và tội lỗi). [Chương Al-Ankabut, câu: 45]

Vị thế của lễ nguyện Salah.

Lễ nguyện Salah là sự thờ phượng vĩ đại và quan trọng nhất bằng thân thể, nó là sự thờ phượng toàn diện kết hợp giữa trái tim, khối óc và chiếc lưỡi, và tầm quan trọng của lễ nguyện Salah biểu hiện trong rất nhiều điều, bao gồm:

1. Lễ nguyện Salah là trụ cột thứ hai trong các trụ cột của Islam, như Thiên Sứ ﷺ đã nói: «Tôn giáo Islam được dựng trên năm trụ cột: Lời tuyên thệ Shahadah không có Thượng Đế địch thực nào xứng đáng được thờ phượng ngoại trừ Allah và Muhammad là vị Thiên Sứ của Ngài, dâng lễ nguyện Salah ...» [Albukhari, số: 8, Muslim, số: 16]. Và trụ cột là nền tảng để phụ thuộc vào của một khối xây dựng, khối xây dựng sẽ không đứng vững nếu thiếu trụ cột đó.

2. Lễ nguyện Salah để phân biệt giữa những tín đồ Muslim và những người ngoại đạo (Ka'fir), như Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Quả thật, ranh giới giữa một người đàn ông với sự đa thần và vô đức tin là bỏ lễ nguyện Salah» [Muslim, số: 82]. Và Người nói: «Giao ước giữa chúng ta (những người có đức tin) và giữa họ (những người vô đức tin) là lễ nguyện Salah; bởi thế, ai bỏ nó thì là kẻ vô đức tin (Ka'fir)» [At-Tirmizi, số: 2621, và Al-Nasa'i, số: 463].

3. Thượng Đế Allah, Đấng Tối Cao ra lệnh phải giữ gìn và duy trì lễ nguyện Salah trong tất cả mọi hoàn cảnh, lúc ở nơi cư trú, lúc đi đường, lúc bằng an, lúc chiến tranh, lúc khỏe, lúc bệnh tật và bất kỳ mọi lúc đều phải thực hiện lễ nguyện Salah theo khả năng. Ngài phán: (Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah) [Chương 2 – Albaqarah, câu 238]. Và Ngài miêu tả những bề tôi có đức tin của Ngài với lời phán: (Họ là những người luôn chu đáo duy trì các lễ nguyện Salah của họ) [Chương Al-Muminun, câu: 9].

Các ân phước của lễ nguyện Salah.

Có nhiều cơ sở giáo lý từ Qur’an và Sunnah đã khẳng định các ân phước của lễ nguyện salah, tiêu biểu:

1. Quả thật, lễ nguyện Salah bôi xóa những tội lỗi, như Thiên Sứ của Allah ﷺ nói rằng: «Năm lễ nguyện Salah và lễ nguyện Salah Jumuah (thứ sáu) này đến lễ nguyện Salah tiếp theo sẽ bôi xóa những tội lỗi trong khoảng thời gian đó, miễn là không phạm phải những tội lớn» [Muslim, số: 233, và At-Tirmizi, số: 214].

2. Lễ nguyện Salah là ánh sáng soi rọi cho người Muslim trong toàn bộ cuộc sống của y, nó soi cho y tìm thấy những điều tốt lành và ân phúc và giúp y tránh khỏi những điều xấu xa và tội lỗi, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Quả thật, lễ nguyện Salah sẽ ngăn cản mọi điều ô uế và tội lỗi). [Chương Al-Ankabut, câu: 45], và Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: «Lễ nguyện Salah là ánh sáng» [Muslim, số: 223].

3. Lễ nguyện Salah là điều đầu tiên được của một người bề tôi được mang ra xét xử vào Ngày Phục Sinh; nếu như nó được hoàn tất tốt đẹp và được chấp nhận thì các việc làm khác còn lại sẽ được chấp nhận, còn nếu như nó không được chấp nhận thì những việc làm khác sẽ không được chấp nhận, như Thiên Sứ của Allah ﷺ đã nói: «Việc làm đầu tiên được mang ra xét xử đối với người bề tôi vào Ngày Phục Sinh là lễ nguyện Salah, nếu như nó tốt đẹp thì các việc làm khác tốt đẹp còn nếu như nó bị hỏng thì các việc làm khác sẽ hỏng» [Al-Mu’jam Al-Awsat của Tabra-ni: 1859].

Lễ nguyện Salah là khoảnh khắc ngọt ngào nhất, là niềm vui của người có đức tin khi y tìm sự cứu rỗi nơi Thượng Đế của y, trong lễ nguyện Salah, y sẽ tìm thấy sự thanh thản, yên bình nơi Allah, Đấng Tối Cao.

Và nó là niềm vui sướng lớn nhất của Thiên Sứ ﷺ như Người đã nói: «Ta tìm thấy niềm vui sướng trong lễ nguyện Salah» [An-nasa'i, số: 3940].

Lễ nguyện Salah là sự yên bình của Thiên Sứ ﷺ.

Thiên Sứ của Allah ﷺ nói với người gọi Azan kêu gọi đến với lễ nguyện Salah, Bilal [cầu xin Allah hài lòng về ông]: «Hỡi Bilal, hãy để cho chúng ta bình yên với nó (Salah)» [Abu Dawood: 4985].

Và khi Thiên sứ của Allah ﷺ có chuyện buồn và phiền muộn thì Người thường dâng lễ nguyện Salah để giải tỏa tâm trạng [Abu Dawood, số: 1319].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra