Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Tiểu sử Thiên Sứ Muhammad [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Mục đích của bài học này giúp chúng ta tìm hiểu tất cả các khía cạnh con người Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] và tiểu sử của Người.

Mục tiêu

  • Tìm hiểu tất cả các khía cạnh con người Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Tiểu sử Thiên Sứ ﷺ

Bổn phận của những người Muslim phải tìm hiểu chi tiết tiểu sử của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], để có thể thực hiện theo Người trong mọi khía cạnh của cuộc sống, vì tiểu sử của Người là một ứng dụng thực tế của những quy định của Islam và giáo luật của Nó. Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: {Quả thật các ngươi (những người có đức tin) có được ở nơi vị Thiên Sứ của Allah một tấm gương tốt đẹp. (Một tấm gương tốt đẹp đó dành) cho những ai hy vọng (điều tốt đẹp nơi) Allah và Đời Sau và cho những ai tưởng nhớ Allah thật nhiều} [Chương A-Ahzab, câu: 21].

Dòng dõi của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Dòng dõi của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] thuộc dòng dõi cao quý và tốt đẹp nhất. Người là: Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kilaf Bin Murah Bin Kaab Bin Lu-i Bin Ghalib Bin Fahr Bin Malik Bin Al-Nadhr Bin Kinanah Bin Khuzaymah Bin Madrakah Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Maad Bin Adnan, và Adnan là con trai của Thiên Sứ Ismael [cầu xin bình an cho Người].

Thân phụ và thân mẫu của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Cha của Người tên là: Abdullah Bin Abdul Al-Muttalib Bin Hashim, cha của Người mất khi mẹ của Người đang mang thai Người. Mẹ của Người tên là: Aminah Bint Wahab Bin Abdul Manaf Bin Zahrah.

3. Ngày sinh của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Người sinh ngày thứ hai tháng Rabe' Al-Auwal (tháng 3 Hồi lịch) thuộc năm con voi.

4. Mẫu nuôi của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Mẫu nuôi đầu tiên của Thiên Sứ là bà Thuwaybah, là người hầu gái của ông Abu Lahab Người sống với bà trong những ngày đầu, sau đó Người được nuôi dưỡng ở dòng tộc Saad, mẫu nuôi của Người là bà Halimah As-Sa'diyah, và Người đã sống với bà ở dòng tộc Saad trong khoảng bốn năm.

5. Sự trưởng thành và tuổi thanh niên của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

١
Sau khi Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] được đưa trở về với mẫu thân của Người ở Makkah từ dòng tộc Saad, Người lớn lên trong lòng của mẫu thân Người. Sau đó, mẫu thân Người mất khi đang trên đường từ Madinah trờ về Makkah và bà được chôn cất tại Al-Abwa' khi đó Người mới sáu tuổi, và như vậy Người trở thành mồ côi cha và mẹ.
٢
Người được ông của Người Abdul Al-Muttalib đưa Người trở về Makkah để chăm sóc và nuôi dưỡng, và khi Người được tám tuổi hai tháng và mười ngày thì ông Người Abdul Al-Muttalib mất tại Makkah.
٣
Sau đó, Người được người bác Abu Talib đứng ra chăm sóc và nuôi dưỡng, ông xem Người như một trong các đứa con của ông, ông dành hết tình yêu thương cho Người, dành riêng cho Người sự quý mến, và tôn trọng, và Người ở dưới sự che chở và bảo vệ của ông hơn bốn mươi năm.

Công việc của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trước khi nhận sứ mạng.

١
Khi còn nhỏ người làm công việc chăn cừu cho những người dân ở Makkah để đổi lấy những Qir'at (đơn vị của một lượng nhỏ các hạt vàng hoặc bạc).
٢
Khi đã trở thành một thanh niên Người cùng với người bác của Người Abu Talib đi buôn bán ở Sham, Người từng buôn bán ở những khu chợ tại Makkah, sau đó Người hành trình đi buôn đến Sham bằng gia sản của bà Khadijah Bint Khuwailed [cầu xin Allah hài lòng về bà], khi bà nghe đến sự thành thật trong lời nói, luôn giữ uy tín, và đạo đức cao đẹp của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], bà đã ngỏ ý trao hàng hóa cho Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] đi buôn ở Sham, và trả tiền công thật hậu hĩnh mà trước kia bà chưa từng trả cho ai như vậy, và phải cho cùng đi theo người một người hầu của bà có tên là Maysarah, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] chấp nhận điều đó, và Người tiến hành cuộc đi buôn bằng tài sản của bà Khatijah cùng với người hầu của bà Maysarah đến với Sham.

Cuộc sống của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trước khi nhận sứ mạng.

Cuộc sống của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] trước khi nhận sứ mạng, Người sống một cuộc sống đức hạnh và cao quý, không một lỗi lầm và tội lỗi nào được biết đến từ Người, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] lớn lên được bao bọc dưới sự bảo vệ của Thượng Đế Allah, Ngài bảo vệ Người tránh khỏi sự ô uế của những sự xấu xa thời Jahiliyah (thời kỳ ngu muội trước Islam), cho đến khi Người trở thành người cao quý và kiêu dũng nhất trong bộ tộc, người có nhân cách đạo đức tốt nhất, thuộc dòng tộc danh giá nhất, người có quan hệ họ hàng tốt đẹp nhất, người nhân từ hòa nhã nhất, người đáng tin nhất trong lời nói, là người tránh xa nhất với những hành động thô tục, và những cách cư xử làm ô uế người đàn ông, đến nỗi Người nổi tiếng trong họ và được gọi là "Người được tin cậy Al-Amin [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

6. Những người vợ của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Người cưới bà Khadijah [cầu xin Allah hài lòng về bà] khi Người hai mươi lăm tuổi, thời điểm khi Người đi buôn đến Sham với của cải của bà và cùng với người hầu của bà là Maysarah, và những gì người hầu của bà thấy được từ sự trung thực, tin cậy của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho bà] và kể lại cho chủ của mình về những gì đã thấy, vì vậy bà ngỏ ý muốn lập gia đình với Người, và bà là người phụ nữ đầu tiên mà Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] lấy làm vợ, và Người đã không lấy ai khác trong thời gian chung sống với bà cho đến khi bà mất. Bà là mẹ của tất cả các con của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] ngoại trừ Ibrahim, bà Khatijah [cầu xin Allah hài lòng về bà] trước cuộc di cư Hijrah ba năm.

Những người vợ của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

١
Khadijah [cầu xin bình an và phúc lành cho bà]
٢
Khi bà Khadijah [cầu xin bình an và phúc lành cho bà] mất, Người lấy bà Saudah Bint Zam-ah.
٣
Sau đó, Người lấy bà A-Ishah Bint Abu Bakr As-Sideeq [cầu xin Allah hài lòng về hai người].
٤
Sau đó, Người lấy bà Hafsah Bint Umar Bin Al-Khattab [cầu xin Allah hài lòng về hai người].
٥
Và Người lấy bà Zainab Bint Khuzaimah Bin Al-Harith [cầu xin Allah hài lòng về hai người].
٦
Và Người lấy bà Ummu Salamah và tên của bà là Hind Bint Umaiyah [cầu xin Allah hài lòng về bà].
٧
Và Người lấy bà Zainab Bint Jahash [cầu xin Allah hài lòng về bà].
٨
Sau đó, Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành co Người] lấy bà Jawayriyah Bint Al-Harith [cầu xin Allah hài lòng về bà].
٩
Sau đó, Người lấy Ummu Babibah [cầu xin Allah hài lòng về bà] và bà tên là Ramlah, có lời nói rằng bà tên Hind Bint Abu Sufyal.
١٠
Và Người lấy bà Safiyah Bint Huyay Bin Aktab [cầu xin Allah hài lòng về bà].
١١
Sau đó, Người lấy bà Maymunah Bint Al-Harith [cầu xin Allah hài lòng về bà], và bà là người vợ cuối cùng của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Những đứa con của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] theo ghi chép đúng nhất là bảy người gồm: ba người con trai và bốn người con gái.

7. Những đứa con của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người].

Những người con trai gồm ba người: Al-Qasim và Người đã đặt biệt hiệu với tên đó, cậu đã sống những ngày tháng ngắn ngủi, và thứ hai là Abdullah với biệt danh là Tahir (thuần khiết, tinh khôi) và At-Taiyib (trang nhã, cao quý), và thứ ba là Ibrahim.

Và những người con gái gồm bốn người: Zainab là con gái lớn của Người, và Ruqaiyah, và Ummu Kulthuom, và Fatimah. Tất cả những người con trai và con gái của Thiên Sứ [cầu xin bình an và phúc lành cho Người] từ Người vợ của Người, thân mẫu của những tín đồ có đức tin Khadijah [cầu xin Allah hài lòng về bà] chỉ ngoại trừ Ibrahim là đứa con do bà Mariyah Al-Qibtiyah hạ sinh bà là người được Al-Muqawqis tặng cho Thiên Sứ.

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra