Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang talambuhay ni propeta Muhammad ﷺ (1).

Pag-alam sa talambuhay ng propeta ﷺ sa relihiyon, Sa araling ito, matututuhan mo ang marami sa kanyang talambuhay ﷺ, bago ang misyon (pagsugo sa kanya).

Pag-alam sa pinakamahalagang detalye ng buhay ng Propeta ﷺ, mula sa pagsilang sa kanya hanggang sa malapit na ang kanyang pagkapropeta.

Ang talambuhay ng Propeta

Dapat sa isang muslim na alamin ang detalye ng talambuhay ng propeta ﷺ upang maging madali ang paggaya sa kanya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, Kung saan ang kanyang talambuhay ay praktikal na aplikasyon ng mga alituntunin ng Islam at ang batas nito, sinabi ng Allah: {Talaga ngang nagkaroon kayo sa Sugo ni Allāh ng isang huwarang maganda para sa sinumang naging nag-aasam kay Allāh at sa Huling Araw...} [Al-Ahzãb: 21].

1- Ang Kanyang ﷺ angkan

Ang angkan ng Propeta ﷺ ang siyang pinakamahusay at pinakamarangal sa mga angkan, Siya ay si: Muhammad bin Abdullah bin Abdulmuttalib bin hãshim bin Abdimanãf bin qushay bin kilãb bin murrah bin ka'ab bin lu'ay bin gãlib bin fahr bin mãlik bin an-nadhar bin kinãnah bin khuzaimah bin mudrika bin ilyãs bin madhar bin nizãr bin ma'ad bin adnãn, at si adnãn ay isa sa mga anak ni (propeta) Ismael -sumakanya ang kapayapaan-.

2- Ang kanyang ﷺ dalawang magulang

Ang kanyang ama ay si: Abdullah bin abdilmuttalib bin hãsim, siya (si abdullah) ay namatay habang siya (ang propeta ﷺ) ay ipinagbubuntis ng kanyang ina. At ang kanyang ina ay si: Ãminah binti wah'b bin abdimanãf bin zuhrah.

3- Ang kanyang kapanganakan ﷺ

Ipinanganak siya sa araw ng lunis sa buwan ng rabi' al-awwal, taon ng elepante, tumutugma sa (taon) 571 AD.

4. Ang pagpapasuso sa kanya ﷺ

Pinasuso siya ni Thuwaiba na alipin ni Abi Lahab nang ilang araw, pagkatapos ay hinanapan siya ng magpapasuso sa kanya sa pamilya sa'ad, kaya pinasuso siya ni halimah as-sa'adiyyah, At siya (ang propeta ﷺ) ay nanirahan doon sa pamilya Sa`ad nang mga apat na taon, at doon inilabas (ni anghel jibreel) ang kanyang puso, at inalis mula rito (sa puso niya) ang lugar ng kapritso (mga layaw at pagkainggit at iba pa na sakit ng puso) at lugar ng shaitan, kaya ibinalik siya ni halimah sa kanyang ina dahil doon.

5- Ang kanyang paglaki at pagbibinata ﷺ

١
Pagkaraang makabalik ang propeta ﷺ mula sa mga tahanan ng pamilya sa'ad papunta sa kanyang inang si Ãminah sa makkah, ay lumaki siya (ang propeta ﷺ) sa kanyang kanlungan, pagkatapos ay namatay ang kanyang ina sa Abwa' habang siya ay pabalik mula sa madinah papuntang makkah, at siya (ang propeta ﷺ) ay batang anim na taong gulang, at ganoon siya naging ulila sa ama't ina.
٢
ibinalik siya ng kanyang lolo na si abdulmuttalib sa makkah, inalagaan at inaruga niya ito, at sa ikawalong taon at dalawang buwan at sampung araw sa kanyang edad ﷺ ay namatay ang kanyang lolo na si abdulmuttalib sa makkah.
٣
Pagkaraan ng pagkamatay ng kanyang lolo, tumayo sa pag-aalaga at pag-aaruga sa kanya ang kanyang tiyuhin na si abu tãlib, at isinama niya sa kanyang mga anak, at mas inuuna pa niya ito sa kanila, at itinatangi niya ito sa Paggalang at pagpapahalaga, at nanatili ng mahigit apatnapung taon na inuunat niya sa kanya (sa propeta ﷺ) ang kanyang pangangalaga

Ang kanyang ﷺ trabaho bago ang propesiya (misyon)

١
Sa kanyang kabataan ay nagpapastol siya ng mga tupa sa makkah kapalit ng mga bariya para sa kanyang pamilya.
٢
Sa ikalabing dalawang taon ng kanyang edad; lumabas siya kasama ng kanyang tiyuhing si abi tãlib sa pangangalakal papunta sa Shãm (Syria), at sa ikadalawampu't limang taon sa kanyang edad; ini-alok sa kanya ni khadijah bint khuwailid -isang babaing mangangalakal mula sa tribong Quraysh na may Karangalan at yaman- Na lumabas (maglakbay) para sa kayamana niya papunta sa Shãm (Syria) bilang isang mangangalakal, at babayaran siya ng mas mahusay kaysa sa mga ibinabayad ng mga ibang mangangalakal, dahil ito sa narinig niya tungkol sa Sugo ng Allah ﷺ na katapatan sa pananalita, at kadakilaan ng kanyang katapatan sa ipinagkatiwala sa kanya at kabutihan ng kanyang ugali, at tinanggap iyon ng Sugo ng Allah ﷺ, at lumabas siya para ikalakal ang kanyang kayamanan, at nakasama niya ang batang si maysarah hanggang sa dumating sa Syria, at Nang siya ay bumalik sa Makkah, nakita ni Khadija sa kanyang kayamanan ang katapatan at pagpapala na hindi pa niya nakita noon.

Ang kanyang buhay bago ang misyon (propesiya)

Ang buhay ng Sugo ﷺ bago ang misyon (propesiya) ay isang marangal at banal na buhay. hindi siya nakitaan ng kawalang galang, at hindi rin nakitaan ng kamalian, tunay na lumaki ang Sugo ng Allah ﷺ na pinalibutan siya ng Allah ng kanyang pangangalaga, at pinoprotektahan ito mula sa karumihan ng kamangmangan, Hanggang sa naging pinakamahusay siya sa kanyang mamamayan, at pinakamaganda sa kanilang lahat ang Ugali, at pinakamarangal sa kanila ang angkan, at pinakamabuti sa kanila sa pakikitungo sa kapitbahay, pinakadakila sa kanila ang kababaang loob sa pangungusap, pinakatapat sa pananalita, pinakamapagkatiwalaan, pinakamalayo sa kahalayan, at sa mga ugaling puweding makasira sa mga kalalakihan, hanggang sa nakilala siya sa kanila bilang "Ang tapat na mapagkatiwalaan" ﷺ.

6- mga asawa ng propeta ﷺ

Napangasawa niya si khadijah -kaluguran siya ng Allah- sa edad na dalawampu't limang taon, Nang siya ay lumabas papunta sa Syria upang makipagkalakalan kasama ang aliping si Maisara, Nakita ni Maysarah ang bagay na ikinagulat niya, Ang Anumang katapatan at tiwala ang mayroon siya, Pagbalik niya (maisara); sinabi niya sa kanyang Amo ang kanyang nakita, kaya nagustohan niya (hadijah) itong (Ang propeta ﷺ) mapangasawa, at siya ang pinakaunang babaing napangasawa ng Sugo ng Allah ﷺ, at hindi siya nakapangasawa ng iba hangga't hindi siya namatay (si Khadijah), at siya ang ina ng lahat ng Kanyang (Ang propeta ﷺ) mga anak, maliban kay Ibrãhim, at namatay si khadijah -kaluguran siya ng Allah- tatlong taon bago ang paglikas.

Mga pangalan ng mga asawa ng propeta ﷺ

١
Khadijah -kaluguran siya ng Allah-.
٢
At nang namatay si Khadijah -kaluguran siya ng Allah- napangasawa niya si Sawdah bint zam'ah -kaluguran siya ng Allah-.
٣
Pagkatapos ay napangasawa niya si 'Ãisha bint abi bakr -kaluguran silang dalawa ng Allah-.
٤
Pagkatapos ay napangasawa niya si hafshah bint Omar bin al-khattãb -kaluguran silang dalawa ng Allah-.
٥
pagkatapos ay napangasawa niya si zainab bint khuzaimah bin al-hãrith -kaluguran siya ng Allah-.
٦
At napangasawa niya si Umm salamah at ang kanyang pangalan ay si Hind bint umayyah -kaluguran siya ng Allah-.
٧
at napangasawa niya si zainab bint jahsh -kaluguran siya ng Allah-.
٨
pagkatapos ay napangasawa ng Sugo ng Allah si Jowairiyah bint Al-hãrith -kaluguran siya ng Allah-.
٩
pagkatapos ay napangasawa niya si Umm habibah -kaluguran siya ng Allah-, at ang kanyang pangalan ay si Ramlah at my nakapagsabi na ang kanyang pangalan ay si Hind bint abi sufyãn.
١٠
At napangasawa niya pagkatapos ng tagumpay (sa digmaan) sa khaybar si Shafiya bint Huyay bin Akhtab -kaluguran siya ng Allah-.
١١
pagkatapos ay napangasawa niya si maymoonah bint al-hãrith -kaluguran siya ng Allah-, at siya ang pinakahuling napangasawa ng Sugo ng Allah ﷺ.

7- Mga anak ng propeta ﷺ

Ang kanyang mga anak ﷺ na napatunayan ay pito: (tatlong lalaki, at apat na babae).

At ang kanyang tatlong mga lalaking anak: si Al-qãsim at ito ang bansag sa kanya (abu Al-qãsim) at nabuhay siya ng ilang araw lang, at si Abdullah at ang kanyang palayaw ay At-tãhir (ang dalisay) at at-tayyib (Ang malinis), at si Ibrãhim.

At ang kanyang mga anak na babae ay apat: si Zainab na siyang pinakapanganay sa mga anak niyang babae, at si Ruqayyah, si Umm kulthoom, at si fãtimah. at ang mga anak ng propeta na mga babae at mga lalaki ay sa kanyang asawang ina ng mga mananampalaya na si khadijah -kaluguran siya ng Allah- lahat maliban kay ibrãhim dahil siya ay mula sa alipin ng propeta ﷺ na si Mãriyah Al-qibtiyyah na ibinigay bilang handog sa kanya ni al-Muqawqis.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit