Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Mga alituntunin ng Paglalakbay

Ang Islam ay ang relihiyon ng buhay, Ito ay may kaugnayan sa lahat ng kalagayan ng mga tao, sa kanyang pananahan at sa kanyang paglalakbay, sa kanyang katahimikan at sa kanyang paggalaw, at sa kanyang pagpupursigi at sa kanyang paglilibang, at Ang mga paglalakbay ay bahagi ng buhay panlipunan na ito. at gayun paman hindi mawawala rito ang mga tuntunin sa mga bagay na nais sa atin ng Allah na tatandaan at gagawin natin, O sa mga bagay na nais ng Allah na iwasan at iwan natin, kaya't Tatalakayin natin, -sa kalooban ng Allah-, sa yunit na ito ang ilan sa mga alituntunin ng paglalakbay

Ang mga aralin

Mga makarelihiyong pagmumuni-muni habang naglalakbay
Ang Mga Paglalakbay at ang kalinisan
Ang Salah (pagdarasal) at ang pag-aayuno sa mga paglalakbay
mga pangkalahatang alituntunin na dumadalas sa mga paglalakbay