Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang dalawang pagsasaksi

Ginawa ng Islam para sa salitang Monotheism – laa ilaaha illa-Allah -Walang diyos na may karapatan sambahin maliban sa Allah– na may dakilang katayuan at kapita-pitagan, at ito ang unang tungkulin ng isang Muslim, kaya sinumang nais na yumakap sa Islam ay dapat maniwala dito at bigkasin ito, at kung sinuman ang nagsabi nito na may kumpiyansa dito, hinahangad ang kasiyahan ng Mukha ng Allah, ito ay magsisilbing isang dahilan para sa kanyang kaligtasan mula sa Apoy. Batay sa sinabi ng Propeta (ﷺ): “Katotohanang ipinagkakait ng Allah sa Apoy ang sinumang nagsabi ng Laa ilaaha illa Allah (Walang Diyos na may karapatan sambahin maliban sa Allah), na hinahangad dito ang kasiyahan ng Mukha ng Allah.” (Al-Bukhari [415])

Ang mga aralin

Ang pagsasaksi na walang Diyos -na may karapatan sambahin- mailban sa Allah
Ang pagkilala sa Propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan
Ang pagsasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah