Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Salah (pagdarasal)

Ang Salah (pagdarasal) ang siyang sandigan ng Relihiyon, at ito ang pinakamahalagang bagay na dapat unahin sa pag-aaral mula sa mga gawaing pagsamba. Sapagka't ito ang pangalawang haligi ng relihiyong Islam pagkatapos ng dalawang pagsasaksi, at hindi wasto ang pagiging Islam ng isang tao maliban sa pamamagitan ng pagsasagawa nito.

Ang mga aralin

Ang kahulugan ng Salah at ang kabutihan nito
Ang mga kundisyon ng Salah (pagdarasal) at ang mga alituntunin nito
Ang pamamaraan ng Salah (pagdarasal)
Ang kahulugan ng Surah Al-Fatihah
Ang mga haligi ng Salah, mga ubligado nito, mga nakakasira nito, at mga kinamumuhian nito.
Ang mga kaaya-aya na Salah
Ang mga oras na ipinagbabawal dito ang boluntaryong Salah
Ang Salah na sama-samang isinasagawa
Ang Adhan (panawagan para sa Salah)
Ang khusho' (kataimtiman) sa Salah
Salat Al-Jumu`ah (Ang Salah sa Biyernes)
Ang Salah ng isang manlalakbay at may karamdaman

Ang mga biswal