Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Paniniwala

Nagkaisa ang lahat ng mga mensahe ng mga Propeta sa kani-kanilang mga mamamayan sa pagsamba sa Allah lamang na Nag-iisa ng wala Siyang katambal at pagtakwil sa anumang sinasamba bukod sa Allah, at ito ang siyang tunay na kahulugan ng walang ibang diyos maliban sa Allah, si Muhammad ay Sugo ng Allah, at ito rin ang Salita na magpapapasok sa tao sa Relihiyon ng Allah.

Ang mga aralin

Ang paniniwala sa pagkakaroon ng Allah
Ang paniniwala sa pagkapanginoon ng Allah
Ang paniniwala sa Pagkadiyos ng Allah
Ang paniniwala sa mga Pangalan ng Allah at mga Katangian Niya
Ang pakikipaglaban sa pamahiin sa mga sarili
Ang paniniwala sa mga Anghel
Ang paniniwala sa mga Kasulatan
Ang paniniwala sa mga Sugo
Ang paniniwala kay Muhammad, sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan
Ang paniniwala sa Huling Araw
Ang paniniwala sa Kapalaran
Paano pumapasok ang isang tao sa Islam?