Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang paniniwala sa mga Anghel

Ang paniniwala sa mga Anghel ay isang haligi mula sa mga haligi ng paniniwala, Malalaman mo sa aralin na ito ang katotohan tungkol sa kanila, mga katangian nila at ilan sa mga gawain nila, at kahulugan ng paniniwala sa kanila.

  • Ang pag-alam sa kahulgan ng paniniwala sa mga anghel at kahalagahan nito.
  • Ang pag-alam sa ilan sa mga katangian nila at mga gawain nila.
  • Ang pag-alam sa bunga ng paniniwala sa kanila.

Ang kahulugan ng paniniwala sa mga Anghel:

Ang matatag na paniniwala sa pagkakaroon ng mga anghel, at ang mga ito ay isang metapisiko na mundo kaiba sa mundo ng mga tao at mundo ng mga jinn, at sila ay mararangal at maka-Diyos. Sinasamba nila ang Allah ng tunay na pagsamba, at itinataguyod nila ang pagpapatupad sa anumang iniuutos Niya sa kanila, at hindi nila kailanman sinusuway ang Allah, tulad ng sinabi ng Kataas-taasan: {Bagkus, sila ay mga lingkod na mararangal, sila ay hindi makapangunguna sa Kanya sa salita, at gumagawa sila ayon sa Kanyang pag-uutos}. (Al-Anbiya': 26-27)

Ang kahalagahan ng paniniwala sa mga anghel

Ang paniniwala sa mga anghel ay isa sa mga Haligi ng anim na paniniwala. Sinabi ng Kataas-taasan: {Naniwala ang Sugo sa anumang ibinaba sa kanya mula sa kanyang Panginoon at gayundin ang mga mananampalataya, lahat ay naniwala sa Allah, sa mga anghel, sa mga kasulatan at mga sugo}. (Al-Baqarah: 285). At nagsabi siya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - tungkol sa paniniwala: "Na ikaw ay maniwala sa Allah, sa mga anghel, sa mga kasulatan, sa mga sugo at sa huling araw, at maniwala ka sa tadhana, ang mabuti nito at masama." (Muslim: 08)

At ang paniniwala sa mga anghel ay isinasatungkulin sa bawat Muslim at sinuman ang nagtakwil nito, samakatuwid siya ay tunay na naliligaw at nalilihis. Sinabi ng Kataas-taasan: {At sinuman ang nagtatakwil sa Allah, sa Kanyang mga anghel, sa Kanyang mga Kasulatan, sa Kanyang mga Sugo at sa huling araw, sa katunayan siya ay naligaw ng pagkalayo-layong pagkaligaw}. An-Nisa': 136). Samakatuwid binansagan Niya ng kawalan ng pananampalataya ang sinumang nagtatwa ng mga Haliging ito.

Ipinabatid niya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - na ang langit ay natigib ng sinumang naroroon, kaya walang isang pulgada na lugar dito malibang mayroon isang anghel na nakatayo, nakayuko o nakapatirapa.

Ano ang napaloloob sa paniniwala sa mga anghel?

١
Ang paniniwala sa pagkakaroon nila: Kaya naniniwala tayo na sila ay mga nilalang ng Allah na Kataas-taasan, na umiiral sa katotohanan.
٢
Ang paniniwala sa sinumang napag-alaman natin na pangalan ng isa sa kanila, tulad ni Jibreel (Gabriel) - sumakanya ang kapayapaan - at ang sinumang hindi natin nalaman ang kanyang pangalan ay ating pinaniniwalaan sila sa pangkalahatan.
٣
Ang paniniwala sa anumang napag-alaman natin sa kanilang mga katangian.
٤
Ang paniniwala sa anumang napag-alaman natin sa kanilang mga gawa na ginagawa nila ayon sa utos ng Allah na Kataas-taasan.

Ilan sa mga katangian ng mga anghel na ating pinaniniwalaan

١
Tunay na sila ay isang metapisiko na mundo, mga nilalang na sumasamba sa Allah na Kataas-taasan, at wala silang anuman sa mga katangian ng pagiging panginoon at pagkadiyos ni bahagya, bagkus sila ang mga lingkod ng Allah na ganap na masunurin sa pagsunod sa Allah, tulad ng sinabi ng Maluwalhati tungkol sa kanila: {Hindi nila sinusuway ang Allah sa anumang inuutos Niya sa kanila at ginagawa nila ang anumang iniuutos sa kanila}. (Al-Tahrim: 06).
٢
Tunay na sila ay nilikha mula sa liwanag. Siya - sumakanya ang pagpapala at kapayapaan at mga pagpapala - ay nagsabi: "Ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag." (Muslim 2996).
٣
Na mayroon silang mga pakpak, sa katunayan ipinabatid ng Allah na Kataas-taasan na ginawan Niya ang mga anghel ng mga pakpak na magkakaiba-iba ng bilang, sinabi ng Maluwalhati: {Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, nilikha Niya ang mga anghel bilang mga sugo na may mga pakpak na dalawa, tatlo, o apat, Siya ay nagdadagdag sa paglikha ng anumang Kanyang naisin. Katotohanan ang Allah sa lahat ng bagay ay makapangyarihan}. (Fatir: 01)

Inatasan ng Allah ang mga anghel ng isang bilang ng mga gawain, at ang ilan sa mga ito:

١
Ang paghahatid ng kapahayagan mula sa Allah na Kataas-taasan sa Kanyang mga Sugo - sumakanila ang kapayapaan - at ang pinagkatiwalaan dito ay siya, si Jibreel (Gabriel).
٢
Ang pagkuha ng mga kaluluwa, at ang pinagkatiwalaan dito ay ang anghel ng kamatayan at ang kanyang mga kawani.
٣
Ang pangangalaga ng mga gawa ng lingkod at pagsulat nito, maging mabuti o masama, at ang mga pinagkatiwalaan dito ay sila na mga kagalang-galang na manunulat.

Madalas na pinagtatakahan natin ang isang tao na nakaligtas sa isang tiyak na aksidente..At hindi natin dapat kalimutan na ang isa sa mga gawain ng mga anghel ay ang pangangalaga sa mga anak ni Adam (Adan) mula sa mga kapahamakan ayon sa pag-uutos ng Allah

Ang paniniwala sa mga anghel ay may dakila at magagandang bunga sa buhay ng mananampalataya, kabilang na dito ang:

١
Ang kaalaman sa kadakilaan ng Allah at sa Kanyang pambihirang lakas, at sa Kanyang perpektong kapangyarihan, sapagkat ang kadakilaan ng nilalang ay bahagi ng kadakilaan ng Tagapaglikha, kaya ang mananampalataya ay nagdaragdag ng pagpapahalaga sa Allah at pagdakila sa Kanya, kung saan lumilikha ang Allah na Kataas-taasan ng mga anghel na may mga pakpak mula sa liwanag.
٢
Ang pagpapakatuwid sa pagsunod sa Allah na Kataas-taasan, kaya sinumang naniwala na ang mga anghel ay nagsusulat ng lahat ng kanyang mga gawa, kung gayon kinakailangan nito na matakot siya sa Allah na Kataas-taasan, kaya huwag niyang suwayin Siya sa lantaran at sa lihim.
٣
Ang pagtitiis sa pagsunod sa Allah, at ang pagkaroon ng pakiramdam ng katahimikan at kapanatagan, sa sandaling ang mananampalataya ay tiyak na naniniwala na may kasama siya sa malawak na sansinukob na ito na libu-libong mga anghel na nagtataguyod sa pagsunod sa Allah sa pinakamagandang kalagayan at pinakaperpektong kondisyon.
٤
Ang pasasalamat sa Allah na Kataas-taasan para sa pag-aalaga Niya sa mga anak ni Adam, kung saan ay ginawa Niya ang ilan sa mga anghel na tumatayong nangangalaga sa kanila at nagpoprotekta sa kanila.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit