Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang mga pangunahing paksa

Si Abu Hurairah – kalugdan siya ng Allah – ay nag-ulat na ang Sugo ng Allah ay nagsabi: (Sinuman ang tumahak ng landas sa paghahanap dito ng kaalaman, pagagaanin ng Allah para sa kanya ang daan patungo sa Paraiso). Isinalaysay ni Muslim