Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Sunnah ng Propeta

Ang Sunnah ng Sugo ng Allah ﷺ ay kapahayagan na inihayag sa kanya ng Allah sa kanyang propeta na si Muhammad ﷺ, At ito kasama ng Aklat ng Allah, ang Makapangyarihan, ang pundasyon at pinagmumulan ng relihiyong Islam, at ang dalawa na ito ay kailangan laging magkasama, tulad ng pagsasama ng Shahãdato An lã ilãha illallãh wa shahãdato anna muhammadan rasulollãh, At ang sinumang hindi maniniwala sa Sunnah ay hindi rin naniniwala sa Qur'ãn.

Rate ng pagkumpleto ng mga aralin Ang Sunnah ng Propeta