Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Hadith at Ang Sunnah

Ang pag-alam sa kabutihan ng Sunnah at pagiging basihan nito para sa paghatol (batas), at pag-alam sa pinakamahalagang mga Aklat nito.

Ang mga aralin

Ang Sunnah ng propeta ﷺ
Ang Pagsulat (pagtala) sa Sunnah at ang pinakamahalagang mga aklat nito