Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kamatayan at ang paglibing

Ang kamatayan ay hindi katapusan ng isang bagay, bagkus ito ay bagong yugto sa isang tao at simula ng ganap na buhay sa kabilang buhay, at kung paanong ang islam ay nagsisikap na pangalagaan ang mga karapatan simula sa kapanganakan ay tiniyak din nito ang mga alituntunin na kung saan ay mapangalagaan ang karapatan ng namatay, at pinuprotektahan nito ang kalagayan ng kanyang pamilya at mga kamag-anak.

Ang mga aralin

Ang katotohanan ng kamatayan at ang buhay
Paghugas at pagbalot sa patay
Ang pagdarasal sa patay at paglibing nito
Ang pakikiramay at pagluluksa sa namatay
Ang Habilin at pamana