Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Mga alituntunin sa panahon ng taglamig

Ang Islam ay isang relihiyon na sumasaklaw (sa lahat ng bagay), at isinasaayus nito ang lahat ng buhay upang magkaroon ito ng ugnayan sa lumikha sa kanya, dakila sa kanyang layunin, may karunungan sa kanyang pananalita, at dahil diyan ang mananamoalataya sa lahat ng oras ay may pagsamba na maghahatid sa kanya sa mga bagay na iyon, at Ang panahon ng taglamig ay isang panahon na hindi mawala sa mga alituntunin ng islam na nauugnay sa maraming mga kabanata, sa paglilinis, pagdarasal, pananamit at ulan at ibapa bukod dito, at tatalakayin natin -sa kalooban ng Allah- sa yunit na ito ang ilan sa mga alituntunin nito.

Ang mga aralin

Mga makarelihiyon (pananampalataya) na pagmamasid sa taglamig
Ang taglamig at ang paglilinis
Ang taglamig, Ang pagdarasal, at Ang pag-aayuno
Pangkalahatang mga alituntunin na madalas sa taglamig