Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang pagsamba

Ang pagsamba ay ang: Ganap na pagsunod na may pagmamahal, pagdakila at pagpapakumbaba, at ito ay karapatan ng Allah sa Kanyang mga lingkod, natatangi lamang ito sa Kanya na wala sa iba, at nasasaklawan nito ang lahat ng anumang naiibigan ng Allah at kinalulugdan mula sa mga salita at mga gawa na siyang ipinag-utos at ipinanghikayat Niya sa sangkatauhan, maging ito ay mula sa panlabas na mga gawa tulad ng pagdarasal, kawanggawa at peregrinasyon, o mula sa panloob na mga gawa tulad ng pag-alaala sa Allah sa puso, pagkatakot sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, paghingi ng tulong sa Kanya, at iba dito.

Ang mga aralin

Ang katotohanan ng pagsamba
Ang Shirk (pagtatambal sa Allah)