Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kadalisayan o ang kalinisan

Ang pagdarasal ay siyang ikalawang haligi ng islam pagkatapos ng Shahãdatain, at nang ang pagdarasal ay hindi magiging wasto kung hindi nakapaglinis, nararapat lamang na magsimula ang mag-aaral sa pag-aaral ng mga alituntunin ng paglilinis (taharah) upang maging wasto ang kanyang pagdarasal.

Ang mga aralin

Ang mga kagandahang-asal sa Istinjaa (paghuhugas ng tubig) at pagdumi
Ang Wudu' (paghuhugas)
Ang malaking Hadath (ritwal na karumihan) at ang pagligo
Mga partikular na kalagayan sa paglilinis
Ang mga Sunnah (kaaya-aya) sa kalikasan (ng tao)

Ang mga biswal