Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang malaking Hadath (ritwal na karumihan) at ang pagligo

Isinabatas ng Islam ang pagligo para sa kalinisan mula sa malaking Hadath (ritwal na karumihan). Malalaman mo sa aralin na ito ang mga bagay na nagpapa-obliga ng pagligo at ang paraan ng paglilinis mula sa malaking hadath (ritwal na karumihan).

  • Pag-alam sa mga bagay na nagpapa-obliga ng pagligo.
  • Pag-alam sa pamamaraan ng paglilinis mula sa malaking Hadath (ritwal na karumihan).

Ang mga bagay na nagpapa-obliga ng pagligo

At ito ay ang mga bagay na kapag nangyari ito sa isang Muslim, ubligado sa kanya ang maligo bago magsagawa ng Salah (pagdarasal) at Tawaf (pag-ikot sa palibot ng Ka`bah), at siya ay inilarawan bago siya maligo, na siya ay nagkaroon ng malaking Hadath (ritwal na karumihan).

1. Ang paglabas ng semilya

Ang paglabas ng semilya nang bulwak sa pamamagitan ng pagsasaya sa anumang paraan ito, at sa lahat ng kalagayan, gising o tulog. At ang semilya: Ito ay ang makapal na puting likido na lumalabas sa sandaling tumaas ang pagnanasa at kasiyahan.

2. Ang pakikipagtalik

At ang tinutukoy na pagtatalik: ay ang pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae, at kahit walang lumabas at bumulwak na semilya, bagkus sapat na para maging obligado ang pagligo ang pagpasok ng ulo ng ari ng lalaki. Sinabi ng Allah na Kataas-taasan: {At kung kayo ay nasa kalagayan ng Junub (pakikipagtalik), magkagayon kailangang ninyong maglinis}. (Al-Maidah: 06).

3. Ang paglabas ng dugo ng babaeng dinatnan ng regla at bagong panganak

At ang Hayd (regla): Ito ay ang normal na dugo na lumalabas sa isang babae buwan-buwan, at ito ay tumatagal ng pitong araw, nadadagdagan o nababawasan ayon sa pagkakaiba ng kalikasan ng mga babae. At ang Nifas (bagong panganak): Ito ay ang dugong lumalabas mula sa isang babae dahil sa kanyang panganganak at tumatagal ito ng ilang araw.

Ang pagdarasal at pag-aayuno ng babaeng nagreregla at bagong panganak

Pinapagaan ang hatol sa babaeng nagreregla at bagong panganak habang nasa panahon ng paglabas ng dugo, kaya hindi ubligado para sa kanila ang pagdarasal at pag-aayuno, subali't babayaran niya ang pag-aayuno at hindi niya babayaran ang pagdarasal pagkatapos ng kanyang kalinisan.

Ang pakikipagtalik sa babaeng nagreregla at bagong panganak

Hindi pinahihintulutan sa mga lalaki na makipagtalik sa kanilang mga asawa sa panahong ng regla at bagong panganak, nguni't pinahihintulutan na magsaya nang mas mababa kaysa sa pakikipagtalik, at kailangan nilang magsagawa ng Ghusl (paligo) sa oras na huminto na ang dugo. Sinabi ng Kataas-taasan: {Kaya't iwasan ninyo ang mga kababaihan sa pagreregla, at huwag kayong lumapit sa kanila hanggang sa sila ay ganap na nakapaglilinis, at kapag sila ay nakapaglinis na, sa gayon makipagtalik kayo sa kanila ayon sa kung ano ang ipinag-utos sa inyo ng Allah}. (Al-Baqarah: 222). At ang kahulugan ng nakapaglinis ay ibig sabihin: Kapag sila ay naligo na.

Paano maglinis ang isang Muslim mula sa Janabah (pakikipagtalik) o sa malaking Hadath (ritwal na karumihan)?

Sapat na para sa isang Muslim na hangarin ang paglilinis at hugasan niya ang kanyang buong katawan gamit ang tubig.

Ang pamamaraan ng pagligo ng Propeta, sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan

Nguni't ang pinakaganap pagligo, ay maligo ng tulad ng pagligo ng Propeta, sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan, kaya kapag nais niyang maligo mula sa Janabah, hinuhugasan niya ang kanyang dalawang kamay, pagkatapos ay hinuhugasan niya ang kanyang ari at ang mga narumihan ng Janabah, pagkatapos ay magsagawa siya ng Wudu' na kumpleto, pagkatapos ay hinuhugasan niya ang kanyang ulo ng tubig ng tatlong beses, pagkatapos ay hugasan niya ang natitirang bahagi ng kanyang katawan

Sapat na ba ang Ghusl (paligo) sa Wudu'?

Kapag naligo ang isang Muslim mula sa Janabah (pakikipagtalik), samakatuwid iyon ay sapat na para sa kanya sa Wudu', at hindi na niya kailangang magsagawa pa ng Wudu' kasama ng Ghusl (paligo), nguni't ang mas mainam ay ang pagligo na kasama ang Wudu', tulad ng Sunnah ng Propeta, sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit