Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

As-Sawm (Ang Pag-aayuno)

Ang pag-aayuno sa ramadhan ang siyang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng islam, at ang pag-aayuno ay isang dakilang pagsamba, isinasa tungkulin ito ng Allah sa mga muslim tulad ng pagsasa tungkulin nito sa mga naunang mamamayan upang makamit ang takot (panginglag na magkasala) sa Allah kung saan ito ang susi sa lahat ng kabutihan.

Ang mga aralin

Ang pag-aayuno sa Ramadan
Ang mga nakakasira sa pag-aayuno
Sino ang mga pinasensyahan ng Allah sa pag-aayuno?
Ang boluntaryong pag-aayuno
Ang Eid (anibersaryo)
Ang Eid Al-Fitr at Ang Eid Al-Adh'hã