Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang mga nakakasira sa pag-aayuno

Mayroong ilang mga nakakasira sa pag-aayuno kung saan kapag nangyari ito sa nag-aayuno babae man o lalaki ay masisira ang kanyang pag-aayuno. malalaman mo sa aralin na ito ang mga nakakasirang ito sa pag-aayuno.

Ang pag-alam sa mga uri ng mga nakakasira sa pag-aayuno.

Ang mga nakakasira sa pag-aayuno

At ito ay ang mga bagay na dapat iwasan ng isang nag-aayuno, sapagka't ang mga ito ay nakakasira sa pag-aayuno

1. Ang pagkain at pag-inom

Sinabi ng Kataas-taasan: {At kumain kayo at uminom hanggang sa lumitaw sa inyo ang puting guhit mula sa maitim na guhit sa madaling araw, pagkatapos ay kumpletuhin ninyo ang pag-aayuno hanggang gabi}. (Al-Baqarah: 187).

Sinuman ang kumain o uminom sanhi ng pagkalimot; ang kanyang pag-aayuno ay wasto at wala siyang kasalanan, tulad ng sinabi ng Propeta ﷺ: "Sinuman ang nakalimot habang siya ay nag-aayuno at siya ay kumain o uminom, kailangan niyang kumpletuhin ang kanyang pag-aayuno, sapagka't siya ay pinakain ng Allah at pinainom." (Al-Bukhari: 1933 – Muslim: 1155).

2. Ang anumang nasa kahulugan ng pagkain at pag-inom

١
Ang mga dextrose at iniksyon na pampalakas na umaabot sa katawan upang matustusan nito ang anumang kulang dito mula sa asin at pagkain. Sapagka't ang mga ito ay tumatayong kapalit ng pagkain at pag-inom, kaya makukuha ang hatol nito.
٢
Ang iniksyon ng dugo sa pasyente; dahil ang dugo ay nagpapalusog sa katawan, kaya makukuha nito ang hatol sa pagkain at inumin.
٣
Ang paninigarilyo sa lahat ng uri nito, ito ay sumisira sa pag-aayuno; dahil pumapasok ito sa lalamunan ng tao katulad ng pagkain at inumin.

3. Ang pakikipagtalik sa pamamagitan ng pagpasok ng ulo ng ari ng lalaki sa ari ng babae, lumabas man ang semilya ng lalaki o hindi.

4. Ang pagpalabas ng lalaki sa kanyang semilya sa kagustuhan niya, sa pamamagitan ng pakikipagtalik, o masturbesyon, at katulad nito.

Tungkol naman (paglabas ng semilya dahil) sa panaginip na nangyayari sa pagtulog, ito ay hindi nakasisira sa pag-aayuno. At pinahihintulutan sa isang lalaki na humalik sa kanyang asawa kung kaya niyang pigilan ang kanyang sarili, at kung hindi ay bawal sa kanya iyon upang hindi niya masira ang kanyang pag-aayuno.

5. Ang pagsusuka na sinadya

Tungkol naman sa isang sumuka nang hindi niya kagustohan, wala siyang anumang pananagutan. Sinabi niya ﷺ: "Sinuman ang sumuka habang siya ay nag-aayuno, hindi niya kailangang magbayad para dito, at sinuman ang sinadya ang pagsuka, kailangan siyang magbayad." (At-Tirmidhi: 720 – Abu Daud: 2380).

6. Ang paglabas ng dugo ng regla at panganganak

Kaya't kung kailan nagkaroon ng dugo ng regla o ng panganganak sa anumang bahagi ng maghapon, samakatuwid ay nasira na ang pag-aayuno ng babae, at kahit na siya ay nagreregla at naging malinis siya pagkatapos ng pagsikat ng bukang-liwayway, ang kanyang pag-aayuno ay hindi wasto sa araw na iyon, batay sa sinabi ng Propeta ﷺ: "Hindi ba kapag siya ay may regla, siya ay hindi nagdarasal at hindi nag-aayuno." (Al-Bukhari: 1951).

Tungkol naman sa dugong lumalabas sa isang babae dahil sa isang karamdaman, at hindi ito ang karaniwang regla para sa mga tiyak na araw sa loob ng isang buwan, at hindi rin dugo ng bagong panganak na lumalabas pagkatapos ng panganganak, hindi ito pumipigil sa pag-aayuno.

Matagumpay mong natapos ang aralin


Simulan ang pagsusulit