Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Banal na Qur'ãn

Nilalayon ng mga paksang ito na ang mag-aaral ay magkaroon ng kakayahan na mailarawan ang Banal na Qur'an, magkaroon ng kaalaman kung paano mabibigyang kahulugan ang talasalitaan nito.

Ang mga aralin

Ang pag-alam sa (kahulogan ng) banal na Qur'an
Ang kabutihan ng banal na Qur'ãn
Mga tuntunin at mga Asal o ugali sa pagbabasa ng Qur'ãn
Ang Pagmumuni-muni at pagpapaliwanag ng Qur'an