Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Hajj (paglalakbay sa mga sagradong lugar sa Makkah)

Ang Hajj ay ang ikalimang haligi mula sa mga haligi ng Islam, at ito ay obligado sa isang Muslim na nasa tamang edad at may kakayahan, isang beses sa buong buhay.

Ang mga aralin

Ang mga kabutihan ng Makkah at ng Sagradong Masjid
Ang kahulugan ng Hajj at ang mga kabutihan nito
Ang mga ipinagbabawal sa naka-ihram
Pagbisita sa Al-madinah Al-munawwarah