Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang Mga transaksyon

Ang mga alituntunin ng transaksyon sa islam na nagsasaayos ng mga gawain ng tao, at ang ugnayan ng tao sa iba, at saklaw nito ang ugnayan ng muslim sa sinumang sumasang-ayun sa kanya o sumasalungat sa kanya sa relihiyon, at ang pangsibil na mga hatol, at personal, at mga transaksyong pinansyal, mga kasunduan (sa negosyo), at iba pa.

Rate ng pagkumpleto ng mga aralin Ang Mga transaksyon