Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang mga gawaing pagsamba

Naglalayon ang sangay na ito sa pag-ugat at pagsasama-sama ng (mga gawaing) pagsamba, at pag-ugnay ng pagsamba at ang mga probisyon nito sa Banal na Aklat at sa dalisay na Sunnah ng Propeta. At ang hurisprudensya (batas) ng mga pagsamba ay tumatalakay sa mga probisyon ng mga gawain ng pagsamba na iniatas sa tao, nang may paglilinaw at pagdedetalye, gaya ng binanggit mula kay Propeta Muhammad, sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan, at sa kanyang mga kasamahan lahat.

Rate ng pagkumpleto ng mga aralin Ang mga gawaing pagsamba

Ang mga sub-paksa