Magpatuloy sa pag-aaral

Hindi ka naka-login
Magrehistro ka ngayon sa Ta platform upang masubaybayan mo ang iyong pagpapabuti at makolekta ang mga puntos at makapasok sa mga kumpetisyon, pagkatapos ng pagpaparehistro makakatanggap ka ng isang elektronikong sertipiko sa mga paksang natutunan mo.

Ang kasalukuyang seksyon:

Ang aralin Ang pagsasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah

Ang pagsasaksi "na si Muhammad ay Sugo ng Allah" Ito ang ikalawang bahagi ng dalawang pagsasaksi. Sa araling ito, malalaman mo ang kahulugan at napapaloob nito.

 • Ang pag-alam sa kahulugan ng pagsaksi "na si Muhammad ay Sugo ng Allah".
 • Ang kahulugan ng pagsaksi na si Muhammad - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - ay Sugo ng Allah

  Ang paniniwala sa kanyang mga ibinabalita, pagsunod sa kanyang mga utos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, at sambahin ang Allah alinsunod sa kung ano ang isinabatas sa atin ng Sugo ng Allah at itinuro sa atin. At nasasaklawan ng mga iyon ang mga sumusunod:

  1- Ang paniniwala sa mga balita na ibinalita niya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - sa lahat ng mga larangan, at isa na rito ang:

  ١
  Ang mga bagay na lingid, ang huling araw, ang paraiso at mga karangyaan nito, at ang apoy o impiyerno at kaparusahan nito.
  ٢
  Ang anumang mangyayari mula sa mga kaganapan ng Araw ng Pagkabuhay na Mag-uli at ang mga palatandaan nito at ang anumang mangyayari sa huling oras.
  ٣
  Ang mga balita tungkol sa mga sinaunang tao at hinalinhan at kung ano ang nangyari sa pagitan ng mga propeta - sumakanila ang kapayapaan - at ng kanilang mga tao.

  2- Pagpapatupad sa mga utos niya at pagbabawal niya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - at nasasaklawan nito ang:

  ١
  Pagsunod sa kung ano ang ipinag-utos niya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - at kami ay nakatitiyak na hindi siya nagsasalita nang ayon sa sariling kagustuhan, bagkus ito ay isang paghahayag mula sa Allah na Makapangyarihan at Kapita-pitagan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasan: {Sinuman ang sumunod sa Sugo, ay tunay na kanyang sinunod ang Allah}. (An-Nisa: 80).
  ٢
  Pag-iwas sa anumang ipinagbabawal sa atin mula sa mga ipinagbabawal na bagay, tulad ng mga masasamang asal at mga nakakapinsalang pag-uugali, at ang paniniwala natin na tayo ay pinagbawalan sa mga ipinagbabawal na iyon, iyon ay dahil lamang para sa isang makatarungang layunin na nais ng Allah, at para sa ating kapakanan, kahit na ang makatarungang layunin ay nakatago sa atin minsan.
  ٣
  Nakatitiyak tayo na ang pagpapatupad sa Kanyang mga utos at pagbabawal ay magdudulot sa atin ng mabuti at kaligayahan sa mundong ito at sa Kabilang Buhay, tulad ng sinabi ng Kataas-taasan: {At sundin ang Allah at ang Sugo baka sakaling kayo ay kahabagan}. (Al-Imran: 132).
  ٤
  Ang paniniwala natin na ang sinumang sumuway sa utos ng Propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - ay karapat-dapat siya sa masakit na parusa. Batay sa sinabi ng Kataas-taasan: {Kaya maging maingat yaong mga sumusuway sa kanyang pag-uutos na dumatal sa kanila ang isang sakuna o dumatal sa kanila ang isang masakit na parusa}. (An-Nur: 63)

  3- Na huwag nating sambahin ang Allah maliban sa kung ano ang isinabatas dito sa atin ng Propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - at napapaloob dito ang isang bilang ng mga bagay na kailangang bigyang-diin:

  Ang pagsunod at paggaya sa kanya

  Ang Sunnah (kaparaanan) ng Sugo ng Allah - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - at ang kanyang patnubay at ang kanyang buhay, sa bawat anumang napapaloob dito na mga salita, gawa, pag-apruba at pagpapasiya, ito ang nagsisilbing huwaran natin sa lahat ng bagay ng buhay natin, at nakakalapit ang isang alipin sa kanyang Panginoon at tumataas siya sa mga antas sa harap ng kanyang poon sa tuwing higit na marami ang paggaya niya sa Sunnah ng Propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - at sa kanyang patnubay. Sinabi ng Allah na Kataas-taasan: {Sabihin mo: Kung kayo nga ay nagmamahal sa Allah ay sumunod kayo sa akin, kayo ay mamahalin ng Allah, at patatawarin Niya sa inyo ang mga kasalanan ninyo, sapagkat ang Allah ay Mapagpatawad, Mahabagin}. (Al-Imran: 31)

  Ang batas ng Islam ay kumpleto

  Naipalaganap ng Sugo ng Allah - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - ang relihiyon at ang mga batas nang kumpleto at walang kulang, kaya't hindi pinapayagan ang sinuman na magtakda ng isang makabagong pagsamba na hindi ito naisabatas para sa atin ng Sugo ng Allah - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan.

  Ang batas ng Allah ay may bisa sa lahat ng panahon at lugar

  Ang mga alituntunin ng Relihiyon at ang mga batas na dumating sa Aklat ng Allah at sa Sunnah ng Sugo ng Allah - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - ay may bisa sa lahat ng panahon at lugar, sapagkat walang ni isa man na higit pang nakakaalam sa mga kabutihan at kapakanan ng tao kaysa sa Kanya na lumikha sa kanila at naglalang mula sa wala.

  Ang pagsang-ayon sa Sunnah ng Propeta

  Kinakailangan para sa pagtanggap ng mga pagsamba na maging taos-puso sa hangarin sa Allah na Kataas-taasan at ang pagsamba na ito ay alinsunod sa kung ano ang isinabatas para sa atin ng Sugo ng Allah - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan. Batay sa sinabi ng Kataas-taasan: {Kaya sinuman ang nagnanais na makatagpo ang kanyang Panginoon, magkagayon ay kailangan niyang gumawa ng mabuting gawain at huwag siyang magtambal sa pagsamba sa kanyang Panginoon ng kahit isa}. (Al-Kahf: 110). at ibig sabihin ng (saliha- mabuting gawain) ay-: tama naaayon sa sunnah ng propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan -.

  Ang kabawalan ng pagbabago

  Ang sinumang magparating ng isang makabagong gawain at pagsamba na hindi mula sa Sunnah ng Propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - at nais niyang mag-alay ng pagsamba sa Allah sa pamamagitan nito, tulad ng taong nagsasagawa ng isang pagdarasal na hindi sa paraang isinabatas ng Islam, samakatuwid siya ay sumasalungat sa kanyang pag-uutos, nagkakasala sa gawaing iyon, at ang gawain niyang iyon ay hindi tatanggapin sa kanya. Batay sa sinabi ng Kataas-taasan: {Kaya maging maingat yaong sumasalungat sa kanyang pag-uutos na dumatal sa kanila ang isang sakuna o dumatal sa kanila ang isang masakit na parusa}. (An-Nur: 63) at sa sinabi niya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan: "Ang sinumang magparating ng pagbabago sa pag-uutos naming ito na hindi bahagi nito, sa gayon ito ay tatanggihan." (Al-Bukhari 2550 Muslim 1718)

  Ang pagmamahal sa kanya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan

  Samakatuwid sinuman ang manatiling maniwala sa kanya - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan - na ang Allah at ang Kanyang Sugo ay maging higit na karapat-dapat sa pagmamahal para sa kanya kaysa sa lahat ng bagay. Batay sa sinabi ng Propeta - sumakanya ang pagpapala ng Allah at kapayapaan: "Hindi maging ganap ang paniniwala ng isa sa inyo hanggat hindi ako ang naging pinakamamahal para sa kanya kaysa sa kanyang magulang, sa kanyang anak at sa sangkatauhan lahat-lahat." (Al-Bukhari 15 Muslim 44)

  Matagumpay mong natapos ang aralin


  Simulan ang pagsusulit