Tiếp tục học tập

Bạn chưa đăng nhập
Hãy đăng ký ngay bây giờ trên nền tảng Ta để theo dõi quá trình của bạn, thu thập điểm và tham gia các cuộc thi, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử về các chủ đề bạn đã học.

Phần hiện tại: model

Bài học Ý nghĩa câu tuyên thệ Shahadah: [Muhammad là Thiên Sứ của Thượng Đế Allah].

Câu tuyên thệ Shahadah: [Muhammad là Thiên Sứ của Thượng Đế Allah] là vế thứ hai trong hai câu tuyên thệ Shahadah. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của nó.

Mục têu

  • Hiểu được ý nghĩa câu tuyên thệ Shahadah: [Muhammad là Sứ Giả của Thượng Đế Allah].

Ý nghĩa câu tuyên thệ Shahadah: [Muhammad là Thiên Sứ của Thượng Đế Allah].

Tin nơi Thông Điệp Thiên Sứ ﷺ mang đến, chấp hành theo các mệnh lệnh của Người, tránh xa những điều Người nghiêm cấm, và thờ phượng Thượng Đế Allah theo đúng những gì mà Người đã hướng dẫn và chỉ dạy. bao gồm điều sau đây:

1- Tin tưởng các thông tin mà Thiên Sứ ﷺ đã thông điệp về mọi điều, bao gồm:

١
Những điều vô hình, Ngày Phát Xét, Thiên Đàng và sự hạnh phúc của nó, Hỏa Ngục và sự khổ ải khốn cùng của nó.
٢
Những sự kiện xảy ra trong Ngày Tận Thế, các đấu hiệu báo trước của nó, cũng như những gì diễn ra ở thời đại cuối cùng.
٣
Những thông tin về những người ở thời trước, cũng như những gì đã xảy ra giữa các vị Nabi trước đây với cộng đồng của họ.

2- Chấp hành và tuân thủ theo mệnh lệnh cũng như sự nghiêm cấm của Thiên Sứ ﷺ và nó bao hàm:

١
Làm theo những gì Thiên Sứ ﷺ ra lệnh và sai bảo; trong những sự thờ phượng, những việc làm tốt đẹp, và hành vi cư xử cao thượng.
٢
Tránh những điều Thiên Sứ ﷺ nghiêm cấm từ những điều Haram (điều cấm trong tôn giáo), những đức tín xấu, những hành vi có hại, và chúng ta phải có đức tin rằng những gì Người cấm chúng ta tránh xa những điều Haram điều đến từ sự Khôn Ngoan và Sáng Suốt của Thượng Đế Allah nhằm cải thiện chúng ta, mặc dù đôi lúc chúng ta không thể nhận thức hết được ý nghĩa của chúng.
٣
Tin tưởng một cách kiên định rằng Người không nói theo ý thích của riêng Người mà những lời Người nói đều là những lời mặc khải được mặc khải từ Thượng Đế Allah Đấng Toàn Năng, Như Ngài đã phán: (Ai vâng lời Sứ Giả (của Allah) là tuân mệnh Allah) [Chương An-Nisa', câu: 80].
٤
Tin rằng ai trái lệnh của Thiên Sứ ﷺ thì người đó đáng bị trừng phạt đau đớn, như Đấng Tối Cao phán: (Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Y (Sứ Giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn) [Chương An-Nur, câu: 163].

3- Chúng ta không tôn thờ Thượng Đế Allah (theo ý thích, suy nghĩ của bản thân) trừ khi tuân theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của Thiên Sứ ﷺ, và điều này bao gồm một số điều cần phải được xác nhận rõ:

Noi theo tấm gương của Thiên Sứ ﷺ.

Sunnah (đường lối) của Thiên Sứ ﷺ, sự hướng dẫn của Người, cuộc sống của Người với tất cả những gì từ lời nói, hành động, thái độ, và phản ứng của Người. Tất cả đều là tấm gương cho chúng ta noi theo trong mọi vấn đề của cuộc sống, một người bề tôi muốn được đến gần với Rabb (Thượng Đế Allah) của y, cũng như muốn được nâng lên vị trí cao hơn ở nơi Ngài thì người bề tôi đó phải luôn tuân thủ theo tấm gương và đường lối của Thiên Sứ của Thượng Đế Allah ﷺ, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người (trở lại) và tha tội cho các người bởi vì Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung) [Chương Ali-Imran, câu: 31].

Hệ thống giáo luật hoàn chỉnh.

Thiên Sứ của Allah ﷺ đã truyền bá tôn giáo và hệ thống giáo luật một cách hoàn chỉnh và trọn vẹn không thiếu sót bất cứ một điều gì. Bởi thế, không ai được phép tự sáng lập, thêm bớt bất cứ một hình thức thờ phượng nào mà Thiên Sứ ﷺ không quy định cho chúng ta.

Giáo luật của Thượng Đế Allah có giá trị ở mọi thời đại và mọi nơi.

Các giáo luật của tôn giáo, những quy định từ Thiên Kinh của Allah (Thiên Kinh Qur'an) và Sunnah của Thiên Sứ ﷺ có giá trị ở mọi thời đại và mọi nơi. Không một ai có thể hiểu được những ích lợi dành cho nhân loại nhiều hơn Đấng đã tạo ra họ và khởi tạo họ từ con số không.

Chấp thuận Sunnah.

Sự thờ phượng chỉ được chấp nhận khi nào có sự thành tâm vì Thượng Đế Allah và tuân theo đúng sự chỉ dạy và hướng dẫn của Thiên Sứ ﷺ, Như Allah Đấng Tối Cao phán: (Bởi thế, ai mong được gặp gỡ Thượng Đế của y thì hãy làm việc thiện tốt và ngoan đạo; và chớ đừng dựng một ai (vật gì) làm đối tác của Ngài trong việc thờ phượng Ngài) [Chương Al-Kahf, câu: 110]. Và ý nghĩa (làm việc thiện tốt và ngoan đạo): tức là nhứng việc làm đúng đắn, tuân theo Sunnah của Thiên Sứ ﷺ.

Cấm đổi mới cải biên trong tôn giáo.

Ai đổi mới trong hành động và hình thức thờ phượng mà không nằm trong Sunnah của Thiên Sứ của Allah [cầu xin bình an và phúc lành cho Người], và y muốn dùng nó để thờ phượng Allah, chẳng hạn như ai đổi mới và cải biên cung cách dâng lễ nguyện Salah khác với cung cách đã được quy định và hướng dẫn thì y đã làm trái lệnh và sẽ bị bắt tội cho hành động đó, và hành động đó của y sẽ không được chấp nhận, Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao phán: (Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Y (Sứ Giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn.) [Chương An-Nur, câu: 63]. Và Thiên Sứ ﷺ nói: «Ai tạo ra một điều mới trong vấn đề này của chúng ta (vấn đề tôn giáo, sự thờ phượng), những điều không thuộc về nó (không có nguồn gốc từ Qur’an và Sunnah), thì nó sẽ bị từ chối (không được công nhận bởi Allah)» [Al-Bukhari, số: 2697 và Muslim, số: 1718].

Tình yêu thương Thiên Sứ ﷺ.

Và trong các điều kiện bắt buộc của đức tin Iman nơi Thiên Sứ ﷺ là phải đặt tình yêu thương Allah và Thiên Sứ của Ngài trên tất cả mọi thứ, như trong một lời nói của Thiên Sứ ﷺ: «Các người sẽ không có đức tin hoàn hảo cho đến khi các người đặt tình yêu thương Ta hơn cha của các người, và con cái của các người và hơn tất cả nhân loại» [Al-Bukhari, số: 15, và Muslim, số: 44].

Bạn đã hoàn thành bài học thành công


Hãy bắt đầu bài kiểm tra