പഠിക്കുന്നത് തുടരുക

നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല
താങ്കളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും പോയിന്റുകൾ ശേഖരിക്കാനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ തന്നെ "മിനസ്സത് ത" യിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്‌ട്രേഷന് ശേഷം താങ്കൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഇ-സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പരീക്ഷ : ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക

5

ചോദ്യങ്ങൾ

4

വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർക്കുകൾ

2

മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളിലും ശ്രമിക്കുക

7,009

പഠിതാക്കൾ

പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്‌ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ൽ നിന്ന് 5 ചോദ്യങ്ങൾ
പരീക്ഷ പാസാകാൻ താങ്കൾ ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട് 4 ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയായ രൂപത്തിൽ